Modern Greek Bible

Psalms 55

Psalms

Return to Index

Chapter 56

1

[] <> Elehson me, w Qee, dioti anqrwpoV caskei na me katapih× olhn thn hmeran polemwn me kataqlibei.

2

Oi ecqroi mou caskousin olhn thn hmeran na me katapiwsi× dioti polloi einai, Uyiste, oi polemounteV me.

3

Kaq' hn hmeran fobhqw, epi se qelw elpizei×

4

en tw Qew qelw ainesei ton logon autou× epi ton Qeon hlpisa× den qelw fobhqh× ti na moi kamh sarx;

5

Kaq' ekasthn metaplattousi ta logia mou× panteV oi dialogismoi autwn einai kat' emou eiV kakon.

6

Sunagontai, kruptontai, parafulattousi ta bhmata mou, pwV na piaswsi thn yuchn mou.

7

Qelousi lutrwqh dia thV anomiaV; Qee, en th orgh sou katakrhmnison touV laouV.

8

[] Su ariqmeiV taV apoplanhseiV mou× qeV ta dakrua mou eiV thn fialhn sou× den einai tauta en tw bibliw sou;

9

Tote qelousin epistreyei oi ecqroi mou eiV ta opisw, kaq' hn hmeran se epikalesqw× exeurw touto, dioti o QeoV einai uper emou.

10

En tw Qew qelw ainesei ton logon autou× en tw Kuriw qelw ainesei ton logon autou.

11

Epi ton Qeon elpizw× den qelw fobhqh× ti na moi kamh anqrwpoV;

12

Epanw mou, Qee, einai ai proV se eucai mou× qelw soi apodidei doxologiaV.

13

Dioti elutrwsaV thn yuchn mou ek qanatou, ouci kai touV podaV mou ex olisqhmatoV, dia na peripatw enwpion tou Qeou en tw fwti twn zwntwn;

Psalms 57

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: