Modern Greek Bible

Psalms 54

Psalms

Return to Index

Chapter 55

1

[] <> DoV akroasin, Qee, eiV thn proseuchn mou, kai mh aposurqhV apo thV dehsewV mou.

2

Prosexon eiV eme kai eisakouson mou× lupoumai en th meleth mou kai tarattomai,

3

apo thV fwnhV tou ecqrou, apo thV kataqliyewV tou asebouV× dioti riptousin ep' eme anomian kai met' orghV me misousin.

4

H kardia mou kataqlibetai entoV mou, kai foboV qanatou epesen ep' eme.

5

FoboV kai tromoV hlqen ep' eme, kai frikh me ekaluye.

6

Kai eipa, TiV na moi edide pterugaV wV peristeraV× hqelon petaxei kai anapauqh.

7

Idou, hqelon apomakrunqh feugwn, hqelon diatribei en th erhmw. Diayalma.

8

Hqelon tacunei thn fughn mou apo thV ormhV tou anemou, apo thV quellhV.

9

[] Katapontison autouV, Kurie× diaireson taV glwssaV autwn× dioti eidon katadunasteian kai erida en th polei.

10

Hmeran kai nukta perikuklousin authn peri ta teich authV× kai anomia kai ubriV einai en tw mesw authV×

11

ponhria en tw mesw authV× kai apath kai doloV den leipousin apo twn plateiwn authV.

12

Epeidh den me wneidisen ecqroV, to opoion hqelon upoferei× den hgerqh ep' eme o miswn me× tote hqelon krufqh ap' autou×

13

Alla su, anqrwpe omoyuce, odhge mou kai gnwste mou×

14

oitineV sunwmiloumen meta glukuthtoV, suneporeuomeqa eiV ton oikon tou Qeou.

15

AV elqh qanatoV ep' autouV× aV katabwsi zwnteV eiV ton adhn× dioti metaxu autwn, en taiV katoikiaiV autwn, einai kakiai.

16

[] Egw proV ton Qeon qelw krazei, kai o KurioV qelei me swsei.

17

EsperaV kai prwi kai meshmbrian qelw parakalei kai fwnazei× kai qelei akousei thV fwnhV mou.

18

Qelei lutrwsei en eirhnh thn yuchn mou apo thV machV thV kat' emou× dioti polloi einai enantion mou.

19

O QeoV, o uparcwn pro twn aiwnwn, qelei eisakousei kai qelei tapeinwsei autouV× Diayalma× dioti den metaballousi tropon oude fobountai ton Qeon.

20

EkastoV ekteinei taV ceiraV autou epi touV eirhneuontaV met' autou× aqetei thn sunqhkhn autou.

21

To stoma autou einai apalwteron bouturou, all' en th kardia autou einai polemoV× ta logia autou einai malakwtera elaiou, plhn einai xifh gumna.

22

Epirriyon epi ton Kurion to fortion sou, kai autoV qelei se anakoufisei× den qelei pote sugcwrhsei na saleuqh o dikaioV.

23

Alla su, Qee, qeleiV katabibasei autouV eiV frear apwleiaV× andreV aimatwn kai doliothtoV den qelousi fqasei eiV to hmisu twn hmerwn autwn× all' egw qelw elpizei epi se.

Psalms 56

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: