Modern Greek Bible

Psalms 53

Psalms

Return to Index

Chapter 54

1

[] <> Qee, swson me en tw onomati sou kai en th dunamei sou krinon me.

2

Qee, akouson thV proseuchV mou× akroasqhti twn logwn tou stomatoV mou.

3

Dioti xenoi hgerqhsan kat' emou, kai katadunastai zhtousi thn yuchn mou× den eqesan ton Qeon enwpion autwn. Diayalma.

4

[] Idou, o QeoV me bohqei× o KurioV einai meta twn uposthrizontwn thn yuchn mou.

5

Qelei streyei to kakon epi touV ecqrouV mou× exoloqreuson autouV en th alhqeia sou.

6

AutoproairetwV qelw qusiasei eiV se× qelw doxologei to onoma sou, Kurie, dioti einai agaqon.

7

Dioti ek pashV stenocwriaV me elutrwse, kai o ofqalmoV mou eide thn ekdikhsin epi touV ecqrouV mou.

Psalms 55

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: