Modern Greek Bible

Psalms 52

Psalms

Return to Index

Chapter 53

1

[] <> Eipen o afrwn en th kardia autou, den uparcei QeoV. Diefqarhsan kai egeinan bdeluroi dia thn anomian× den uparcei prattwn agaqon.

2

O QeoV ex ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn, dia na idh ean hnai tiV ecwn sunesin, ekzhtwn ton Qeon.

3

PanteV exeklinan× omou exhcreiwqhsan× den uparcei prattwn agaqon, den uparcei oude eiV.

4

Den ecousi gnwsin oi ergazomenoi thn anomian, oi katatrwgonteV ton laon mou wV brwsin artou; ton Qeon den epekalesqhsan.

5

Ekei efobhqhsan fobon, opou den hto foboV, dioti o QeoV dieskorpise ta osta twn stratopedeuontwn kata sou× kathscunaV autouV, dioti o QeoV katefronhsen autouV.

6

TiV qelei dwsei ek Siwn thn swthrian tou Israhl; otan o QeoV epistreyh ton laon autou apo thV aicmalwsiaV, qelei agallesqai o Iakwb, qelei eufrainesqai o Israhl.

Psalms 54

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: