Modern Greek Bible

Psalms 51

Psalms

Return to Index

Chapter 52

1

[] <> Ti kaucasai eiV thn kakian, dunate; to eleoV tou Qeou diamenei eiV ton aiwna.

2

H glwssa sou meleta kakiaV× wV xurafion hkonhmenon ergazetai dolon.

3

HgaphsaV to kakon mallon para to agaqon, to yeudoV para na lalhV dikaiosunhn. Diayalma.

4

HgaphsaV pantaV touV logouV tou afanismou, glwssan dolian.

5

Dia touto o QeoV qelei se exoloqreusei diapantoV× qelei se apospasei kai se metatopisei ek thV skhnhV sou, kai qelei se ekrizwsei ek ghV zwntwn. Diayalma.

6

[] Kai oi dikaioi qelousin idei kai fobhqh× kai qelousi gelasei ep' auton legonteV,

7

Idou, o anqrwpoV, ostiV den eqese ton Qeon dunamin autou. all' hlpisen epi to plhqoV tou ploutou autou kai epesthrizeto epi thn ponhrian autou.

8

Egw de qelw eisqai wV elaia akmazousa en tw oikw tou Qeou× elpizw epi to eleoV tou Qeou eiV ton aiwna tou aiwnoV.

9

Qelw se doxologei pantote, dioti ekameV outw× kai qelw elpizei epi to onoma sou, dioti einai agaqon emprosqen twn osiwn sou.

Psalms 53

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: