Modern Greek Bible

Psalms 50

Psalms

Return to Index

Chapter 51

1

[] <> Elehson me, w Qee, kata to eleoV sou× kata to plhqoV twn oiktirmwn sou exaleiyon ta anomhmata mou.

2

Plunon me mallon kai mallon apo thV anomiaV mou kai apo thV amartiaV mou kaqarison me.

3

Dioti ta anomhmata mou egw gnwrizw, kai h amartia mou enwpion mou einai diapantoV.

4

EiV se, eiV se monon hmarton kai to ponhron enwpion sou epraxa× dia na dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai na hsai amemptoV eiV taV kriseiV sou.

5

Idou, sunelhfqhn en anomia, kai en amartia me egennhsen mhthr mou.

6

Idou, hgaphsaV alhqeian en th kardia, kai eiV ta endomuca qeleiV me didaxei sofian.

7

[] Rantison me me usswpon, kai qelw eisqai kaqaroV× plunon me, kai qelw eisqai leukoteroV cionoV.

8

Kame me na akousw agalliasin kai eufrosunhn, dia na eufranqwsi ta osta, ta opoia suneqlasaV.

9

Apostreyon to proswpon sou apo twn amartiwn mou kai pasaV taV anomiaV mou exaleiyon.

10

Kardian kaqaran ktison en emoi, Qee× kai pneuma euqeV ananewson entoV mou.

11

Mh me aporriyhV apo tou proswpou sou× kai to pneuma to agion sou mh afaireshV ap' emou.

12

ApodoV moi thn agalliasin thV swthriaV sou kai me pneuma hgemonikon sthrixon me.

13

Qelw didaxei eiV touV parabataV taV odouV sou× kai amartwloi qelousin epistrefei eiV se.

14

[] Eleuqerwson me apo aimatwn, Qee, Qee thV swthriaV mou× h glwssa mou qelei yallei en agalliasei thn dikaiosunhn sou.

15

Kurie, anoixon ta ceilh mou× kai to stoma mou qelei anaggellei thn ainesin sou.

16

Dioti den qeleiV qusian, allwV hqelon prosferei× eiV olokautwmata den areskesai.

17

Qusiai tou Qeou einai pneuma suntetrimmenon× kardian suntetrimmenhn kai tetapeinwmenhn, Qee, den qeleiV katafronhsei.

18

Euergethson thn Siwn dia thV eunoiaV sou× oikodomhson ta teich thV Ierousalhm.

19

Tote qeleiV euaresthqh eiV qusiaV dikaiosunhV, eiV prosforaV kai olokautwmata× tote qelousi prosferei moscouV epi to qusiasthrion sou.

Psalms 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: