Modern Greek Bible

Psalms 49

Psalms

Return to Index

Chapter 50

1

[] <> O QeoV twn qewn, o KurioV elalhse, kai ekalese thn ghn, apo anatolhV hliou ewV dusewV autou.

2

Ek thV Siwn, htiV einai h enteleia thV wraiothtoV, elamyen o QeoV.

3

Qelei elqei o QeoV hmwn kai den qelei siwphsei× pur katatrwgon qelei eisqai emprosqen autou kai perix autou sfodra anemozalh,

4

qelei proskalesei touV ouranouV anwqen kai thn ghn, dia na krinh ton laon autou.

5

Sunaqroisate moi touV osiouV mou, oitineV ekamon met' emou sunqhkhn epi qusiaV.

6

Kai oi ouranoi qelousin anaggellei thn dikaiosunhn autou× dioti o QeoV, autoV einai o KrithV. Diayalma.

7

[] Akouson, lae mou, kai qelw lalhsei× Israhl, kai qelw diamarturhsei kata sou× O QeoV, o QeoV sou eimai egw.

8

Den qelw se elegxei dia taV qusiaV sou, ta de olokautwmata sou einai diapantoV enwpion mou.

9

Den qelw decqh ek tou oikou sou moscon, tragouV ek twn poimniwn sou.

10

Dioti emou einai panta ta qhria tou dasouV, ta kthnh ta epi ciliwn orewn.

11

Gnwrizw panta ta peteina twn orewn, kai ta qhria tou agrou einai met' emou.

12

Ean peinasw, den qelw eipei touto proV se× dioti emou einai h oikoumenh kai to plhrwma authV.

13

MhpwV egw qelw fagei kreaV taurwn h piei aima tragwn;

14

Qusiason eiV ton Qeon qusian ainesewV, kai apodoV eiV ton Uyiston taV eucaV sou×

15

kai epikalou eme en hmera qliyewV, qelw se eleuqerwsei, kai qeleiV me doxasei.

16

[] ProV de ton asebh eipen o QeoV× Ti proV se, na dihghsai ta diatagmata mou kai na analambanhV thn diaqhkhn mou en tw stomati sou;

17

Su de miseiV paideian kai aporripteiV opisw sou touV logouV mou.

18

Ean idhV klepthn, treceiV met' autou× kai meta twn moicwn einai h meriV sou.

19

ParadideiV to stoma sou eiV thn kakian, kai h glwssa sou periplekei doliothta.

20

KaqhmenoV laleiV kata tou adelfou sou× balleiV skandalon kata tou uiou thV mhtroV sou.

21

Tauta epraxaV, kai esiwphsa× upelabeV oti eimai tw onti omoioV sou× qelw se elegxei, kai qelw parasthsei panta emprosqen twn ofqalmwn sou.

22

Qesate loipon touto eiV ton noun saV, oi lhsmonounteV ton Qeon, mhpote saV arpasw, kai oudeiV o lutrwswn.

23

O prosferwn qusian ainesewV, outoV me doxazei× kai eiV ton euqetounta thn odon autou qelw deixei thn swthrian tou Qeou.

Psalms 51

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: