Modern Greek Bible

Psalms 48

Psalms

Return to Index

Chapter 49

1

[] <> Akousate tauta, panteV oi laoi× akroasqhte, panteV oi katoikoi thV oikoumenhV×

2

mikroi te kai megaloi, plousioi omou kai penhteV.

3

To stoma mou qelei lalhsei sofian× kai h meleth thV kardiaV mou einai sunesiV.

4

Qelw klinei eiV parabolhn to wtion mou× qelw ekqesei en kiqara to ainigma mou.

5

Dia ti na fobwmai en hmeraiV sumforaV, otan me perikuklwsh h anomia twn enedreuontwn me;

6

[] OitineV elpizousin eiV ta agaqa autwn kai kaucwntai eiV to plhqoV tou ploutou autwn×

7

oudeiV dunatai pote na exagorash adelfon, mhde na dwsh eiV ton Qeon lutron di' auton×

8

dioti polutimoV einai h apolutrwsiV thV yuchV autwn, kai aneurhtoV diapantoV,

9

wste na zh aiwniwV, na mh idh diafqoran.

10

Dioti blepei touV sofouV apoqnhskontaV, kaqwV kai ton afrona kai ton anohton apollumenouV kai kataleipontaV eiV allouV ta agaqa autwn.

11

O eswterikoV logismoV autwn einai oti oi oikoi autwn qelousin uparcei eiV ton aiwna, ai katoikiai autwn eiV genean kai genean× onomazousi ta upostatika autwn me ta idia autwn onomata.

12

Plhn o anqrwpoV o en timh den diamenei, wmoiwqh me ta kthnh ta fqeiromena.

13

Auth h odoV autwn einai mwria autwn× kai omwV oi apogonoi autwn hdunontai eiV ta logia autwn. Diayalma.

14

WV probata eblhqhsan eiV ton adhn× qanatoV qelei poimanei autouV× kai oi euqeiV qelousi katakurieusei autouV to prwi× h de dunamiV autwn qelei palaiwqh en tw adh, afou ekastoV afhsh thn katoikian autou.

15

[] All' o QeoV qelei lutrwsei thn yuchn mou ek ceiroV adou× dioti qelei me decqh. Diayalma.

16

Mh fobou otan plouthsh anqrwpoV, otan auxhsh h doxa thV oikiaV autou×

17

dioti en tw qanatw autou, den qelei sumparalabei ouden, oude qelei katabh katopin autou h doxa autou.

18

An kai huloghse thn yuchn autou en th zwh autou, kai oi anqrwpoi qelwsi se epainei agaqopoiounta seauton,

19

Qelei upagei eiV thn genean twn paterwn autou× eiV ton aiwna den qelousin idei fwV.

20

O anqrwpoV o en timh kai mh ennown wmoiwqh me ta kthnh ta fqeiromena.

Psalms 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: