Modern Greek Bible

Psalms 47

Psalms

Return to Index

Chapter 48

1

[] <> MegaV o KurioV kai ainetoV sfodra en th polei tou Qeou hmwn, tw orei thV agiothtoV autou.

2

Wraion thn qesin, cara pashV thV ghV, einai to oroV Siwn, proV ta plagia tou borra× h poliV tou BasilewV tou megalou×

3

o QeoV en toiV palatioiV authV gnwrizetai wV propurgion.

4

Dioti, idou, oi basileiV sunhcqhsan× dihlqon omou.

5

Autoi, wV eidon, eqaumasan× etaracqhsan kai meta spoudhV efugon.

6

TromoV sunelaben autouV ekei× ponoi wV tiktoushV.

7

Di' anemou anatolikou suntribeiV ta ploia thV QarseiV.

8

[] KaqwV hkousamen, outw kai eidomen en th polei tou Kuriou twn dunamewn, en th polei tou Qeou hmwn× o QeoV qelei qemeliwsei authn eiV ton aiwna. Diayalma.

9

Meletwmen, Qee, to eleoV sou en mesw tou naou sou.

10

Kata to onoma sou, Qee, outw kai h ainesiV sou einai ewV twn peratwn thV ghV× h dexia sou einai plhrhV dikaiosunhV.

11

AV eufrainetai to oroV Siwn, aV agallwntai ai qugatereV tou Iouda dia taV kriseiV sou.

12

Kuklwsate thn Siwn kai perielqete authn× ariqmhsate touV purgouV authV.

13

Qesate thn prosochn saV eiV ta periteicismata authV× periergasqhte ta palatia authV× dia na dihghsqe eiV genean metagenesteran×

14

Dioti outoV o QeoV einai o QeoV hmwn eiV ton aiwna tou aiwnoV× autoV qelei odhgei hmaV mecri qanatou.

Psalms 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: