Modern Greek Bible

Psalms 46

Psalms

Return to Index

Chapter 47

1

[] <> PanteV oi laoi, krothsate ceiraV× alalaxate eiV ton Qeon en fwnh agalliasewV.

2

Dioti o KurioV einai uyistoV, foberoV, BasileuV megaV epi pasan thn ghn.

3

Upetaxe laouV eiV hmaV kai eqnh upo touV podaV hmwn.

4

Eklexe dia hmaV thn klhronomian thn doxan tou Iakwb, ton opoion hgaphse. Diayalma.

5

[] Anebh o QeoV en alalagmw, o KurioV en fwnh salpiggoV.

6

Yalate eiV ton Qeon, yalate× yalate eiV ton Basilea hmwn, yalate.

7

Dioti BasileuV pashV thV ghV einai o QeoV× yalate meta sunesewV.

8

O QeoV basileuei epi ta eqnh× o QeoV kaqhtai epi tou qronou thV agiothtoV autou.

9

Oi arconteV twn lawn sunhcqhsan meta tou laou tou Qeou tou Abraam× dioti tou Qeou einai ai aspideV thV ghV× uywqh sfodra.

Psalms 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: