Modern Greek Bible

Psalms 45

Psalms

Return to Index

Chapter 46

1

[] <> O QeoV einai katafugh hmwn kai dunamiV, bohqeia etoimotath en taiV qliyesi.

2

Dia touto den qelomen fobhqh, kai an saleuqh h gh kai metatopisqwsi ta orh eiV to meson twn qalasswn×

3

kai an hcwsi kai tarattwntai ta udata autwn× kai seiwntai ta orh dia to eparma autwn. Diayalma.

4

PotamoV, kai oi ruakeV autou qelousin eufrainei thn polin tou Qeou, ton agion topon twn skhnwmatwn tou Uyistou.

5

O QeoV einai en tw mesw authV× den qelei saleuqh× qelei bohqhsei authn o QeoV apo tou caragmatoV thV aughV.

6

[] Efruaxan ta eqnh× esaleuqhsan ai basileiai× edwke fwnhn autou× h gh aneluqh.

7

O KurioV twn dunamewn einai meq' hmwn× propurgion hmwn einai o QeoV tou Iakwb. Diayalma.

8

Elqete, idete ta erga tou Kuriou× opoiaV katastrofaV ekamen en th gh.

9

Katapauei touV polemouV ewV twn peratwn thV ghV× suntribei toxon kai katakoptei logchn× kaiei amaxaV en puri.

10

Hsucasate kai gnwrisate oti egw eimai o QeoV× qelw uywqh metaxu twn eqnwn× qelw uywqh en th gh.

11

O KurioV twn dunamewn einai meq' hmwn× propurgion hmwn einai o QeoV tou Iakwb. Diayalma.

Psalms 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: