Modern Greek Bible

Psalms 44

Psalms

Return to Index

Chapter 45

1

[] <> H kardia mou anabruei logon agaqon× egw legw ta erga mou proV ton basilea× h glwssa mou einai kalamoV grammatewV tacugrafou.

2

Su eisai wraioteroV twn uiwn twn anqrwpwn× execuqh cariV eiV ta ceilh sou× dia touto se euloghsen o QeoV eiV ton aiwna.

3

Perizwson thn romfaian sou epi ton mhron sou, dunate, en th doxh sou kai en th megaloprepeia sou.

4

Kai kateuodou en th megaleiothti sou kai basileue en alhqeia kai praothti kai dikaiosunh× kai h dexia sou qelei soi deixei fobera pragmata.

5

Ta belh sou einai oxea× laoi upokatw sou qelousi pesei× kai auta qelousin emphcqh eiV thn kardian twn ecqrwn tou basilewV.

6

[] O qronoV sou, Qee, einai eiV ton aiwna tou aiwnoV× skhptron euquthtoV einai to skhptron thV basileiaV sou.

7

HgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV adikian× dia touto ecrise se o QeoV, o QeoV sou, elaion agalliasewV uper touV metocouV sou.

8

Smurnan kai alohn kai kasian euodiazousi panta ta imatia sou, otan exerchsai ek twn elefantinwn palatiwn, dia twn opoiwn se eufranan.

9

QugatereV basilewn paristantai en taiV timaiV sou× h basilissa estaqh ek dexiwn sou estolismenh me crusion Ofeir.

10

[] Akouson, qugater, kai ide, kai klinon to wtion sou× kai lhsmonhson ton laon sou kai ton oikon tou patroV sou×

11

kai qelei epiqumhsei o basileuV to kalloV sou× dioti autoV einai o kurioV sou× kai proskunhson auton.

12

Kai h qugathr thV Turou qelei parastaqh me dwra× to proswpon sou qelousin iketeusei oi plousioi tou laou.

13

Olh h doxa thV qugatroV tou basilewV einai eswqen× to enduma authV einai crusoufanton.

14

Qelei ferqh proV ton basilea me imation kenthton× parqenoi suntrofoi authV, katopin authV, qelousi ferqh eiV se.

15

Qelousi ferqh en eufrosunh kai agalliasei× qelousin eiselqei eiV to palation tou basilewV.

16

Anti twn paterwn sou qelousin eisqai oi uioi sou× autouV qeleiV katasthsei arcontaV epi pasan thn ghn.

17

Qelw mnhmoneuei to onoma sou eiV pasaV taV geneaV× dia touto oi laoi qelousi se umnei eiV aiwna aiwnoV.

Psalms 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: