Modern Greek Bible

Psalms 43

Psalms

Return to Index

Chapter 44

1

[] <> Qee, me ta wta hmwn hkousamen, oi patereV hmwn dihghqhsan proV hmaV to ergon, to opoion epraxaV en taiV hmeraiV autwn, en hmeraiV arcaiaiV.

2

Su dia thV ceiroV sou exediwxaV eqnh kai efuteusaV autouV× kateqliyaV laouV kai apediwxaV autouV.

3

Dioti den eklhronomhsan thn ghn dia thV romfaiaV autwn, kai o braciwn autwn den eswsen autouV× all' h dexia sou kai o braciwn sou kai to fwV tou proswpou sou× dioti euhresthqhV eiV autouV.

4

Su eisai o basileuV mou, Qee, o diorizwn taV swthriaV tou Iakwb.

5

Dia sou qelomen katabalei touV ecqrouV hmwn× dia tou onomatoV sou qelomen katapathsei touV epanistamenouV ef' hmaV×

6

Dioti den qelw elpisei epi to toxon oude h romfaia mou qelei me swsei.

7

Dioti su eswsaV hmaV ek twn ecqrwn hmwn kai kathscunaV touV misountaV hmaV×

8

eiV ton Qeon qelomen kaucasqai olhn thn hmeran, kai to onoma sou eiV ton aiwna qelomen umnei. Diayalma.

9

[] OmwV apebaleV kai kathscunaV hmaV, kai den exercesai pleon meta twn strateumatwn hmwn.

10

EkameV hmaV na streywmen eiV ta opisw emprosqen tou ecqrou× kai oi misounteV hmaV diarpazousi ta hmetera eiV eautouV.

11

ParedwkaV hmaV wV probata eiV brwsin kai eiV ta eqnh dieskorpisaV hmaV.

12

EpwlhsaV ton laon sou aneu timhV, kai den huxhsaV ton plouton sou ek thV pwlhsewV autwn.

13

KatesthsaV hmaV oneidoV eiV touV geitonaV hmwn, katagelwn kai cleuasmon eiV touV perix hmwn.

14

KatesthsaV hmaV paroimian metaxu twn eqnwn, kinhsin kefalhV metaxu twn lawn.

15

Olhn thn hmeran h entroph mou einai enwpion mou, kai h aiscunh tou proswpou mou me ekaluye×

16

dia thn fwnhn tou oneidizontoV kai ubrizontoV× dia ton ecqron kai ekdikhthn.

17

[] Panta tauta hlqon ef' hmaV, omwV den se elhsmonhsamen kai den hqethsamen thn diaqhkhn sou×

18

Oude estrafh eiV ta opisw h kardia hmwn, oude exeklinan ta bhmata hmwn apo thV odou sou.

19

An kai sunetriyaV hmaV en tw topw twn drakontwn kai periekaluyaV hmaV dia thV skiaV tou qanatou.

20

Ean elhsmonoumen to onoma tou Qeou hmwn kai exeteinomen taV ceiraV hmwn eiV Qeon allotrion,

21

o QeoV den hqelen exetasei touto; dioti autoV exeurei ta krufia thV kardiaV.

22

Oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran× elogisqhmen wV probata sfaghV.

23

Exegerqhti, dia ti kaqeudeiV, Kurie; exegerqhti, mh apobalhV hmaV diapantoV.

24

Dia ti krupteiV to proswpon sou; lhsmoneiV thn talaipwrian hmwn kai thn katadunasteusin hmwn;

25

Dioti etapeinwqh ewV cwmatoV h yuch hmwn× ekollhqh eiV thn ghn h koilia hmwn.

26

Anasthqi eiV bohqeian hmwn kai lutrwson hmaV eneken tou eleouV sou.

Psalms 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: