Modern Greek Bible

Psalms 42

Psalms

Return to Index

Chapter 43

1

[] Krinon me, Qee, kai dikason thn dikhn mou kata eqnouV anosiou× apo anqrwpou apathV kai anomiaV eleuqerwson me×

2

Dioti su eisai o QeoV thV dunamewV mou× dia ti me apebaleV; dia ti peripatw skuqrwpoV ek thV kataqliyewV tou ecqrou;

3

Exaposteilon to fwV sou kai thn alhqeian sou× auta aV me odhgwsin× aV me ferwsin eiV to oroV thV agiothtoV sou kai eiV ta skhnwmata sou.

4

Tote qelw eiselqei eiV to qusiasthrion tou Qeou, eiV ton Qeon, thn eufrosunhn thV agalliasewV mou× kai qelw se doxologei en kiqara, w Qee, o QeoV mou.

5

Dia ti eisai perilupoV, yuch mou; kai dia ti tarattesai entoV mou; elpison epi ton Qeon× epeidh eti qelw umnei auton× autoV einai h swthria tou proswpou mou kai o QeoV mou.

Psalms 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: