Modern Greek Bible

Psalms 41

Psalms

Return to Index

Chapter 42

1

[] <> KaqwV epipoqei h elafoV touV ruakaV twn udatwn, outwV h yuch mou se epipoqei, Qee.

2

Diya h yuch mou ton Qeon, ton Qeon ton zwnta× pote qelw elqei kai qelw fanh enwpion tou Qeou;

3

Ta dakrua mou egeinan trofh mou hmeran kai nukta, otan moi legwsi kaq' hmeran, Pou einai o QeoV sou;

4

Tauta enequmhqhn kai execea thn yuchn mou entoV mou, oti diebainon meta tou plhqouV kai periepatoun met' autou ewV tou oikou tou Qeou, en fwnh caraV kai ainesewV, meta plhqouV eortazontoV.

5

Dia ti eisai perilupoV, yuch mou; kai dia ti tarattesai entoV mou; elpison epi ton Qeon× epeidh eti qelw umnei auton× to proswpon autou einai swthria.

6

[] Qee mou, h yuch mou einai perilupoV entoV mou× dia touto qelw se enqumeisqai ek ghV Iordanou kai Ermwneim ek tou orouV Misar.

7

AbussoV proskalei abusson eiV ton hcon twn katarraktwn sou× panta ta kumata sou kai ai trikumiai sou dihlqon ep' eme.

8

En th hmera qelei prostaxei o KurioV to eleoV autou× en de th nukti qelei eisqai met' emou h wdh autou, h proseuch mou proV ton Qeon thV zwhV mou.

9

Qelw eipei proV ton Qeon, thn petran mou, dia ti me elhsmonhsaV; dia ti peripatw skuqrwpoV ek thV kataqliyewV tou ecqrou;

10

Oi ecqroi mou oneidizonteV me suntribousi ta osta mou, legonteV moi kaq' hmeran, Pou einai o QeoV sou;

11

Dia ti eisai perilupoV, yuch mou; kai dia ti tarattesai entoV mou; elpison epi ton Qeon× epeidh eti qelw umnei auton× autoV einai h swthria tou proswpou mou kai o QeoV mou.

Psalms 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: