Modern Greek Bible

Psalms 39

Psalms

Return to Index

Chapter 40

1

[] <> Periemeina en upomonh ton Kurion, kai ekline proV eme kai hkouse thV kraughV mou×

2

kai me anebibasen ek lakkou talaipwriaV, ek borborwdouV phlou, kai esthsen epi petran touV podaV mou, esterewse ta bhmata mou×

3

kai ebalen en tw stomati mou asma neon, umnon eiV ton Qeon hmwn× qelousin idei polloi kai qelousi fobhqh kai qelousin elpisei epi Kurion.

4

MakarioV o anqrwpoV, ostiV eqese ton Kurion elpida autou kai den apoblepei eiV touV uperhfanouV kai eiV touV klinontaV epi yeudh.

5

Polla ekameV su, Kurie o QeoV mou, ta qaumasia sou× kai touV peri hmwn dialogismouV sou den einai dunaton na ekqesh tiV eiV se× ean hqelon na apaggellw kai na omilw peri autwn, uperbainousi panta ariqmon.

6

[] Qusian kai prosforan den hqelhsaV× dihnoixaV en emoi wta× olokautwma kai prosforan peri amartiaV den ezhthsaV.

7

Tote eipa, Idou, ercomai× en tw tomw tou bibliou einai gegrammenon peri emou×

8

cairw, Qee mou, na ektelw to qelhma sou× kai o nomoV sou einai en tw mesw thV kardiaV mou.

9

Ekhruxa dikaiosunhn en sunaxei megalh× idou, den empodisa ta ceilh mou, Kurie, su exeureiV.

10

Thn dikaiosunhn sou den ekruya entoV thV kardiaV mou× thn alhqeian sou kai thn swthrian sou anhggeila× den ekruya to eleoV sou kai thn alhqeian sou apo sunaxewV megalhV.

11

[] Su, Kurie, mh apomakrunhV touV oiktirmouV sou ap' emou× to eleoV sou kai h alhqeia sou aV me perifrourwsi diapantoV.

12

Dioti me periekuklwsan anariqmhta kaka× me katefqasan ai anomiai mou, kai den dunamai na qewrw autaV× eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou× kai h kardia mou me egkataleipei.

13

Eudokhson, Kurie, na me eleuqerwshV Kurie, tacunon eiV bohqeian mou.

14

AV aiscunqwsi kai aV ektrapwsin omou oi zhtounteV thn yuchn mou, dia na apoleswsin authn× aV strafwsin eiV ta opisw kai aV entrapwsin oi qelonteV to kakon mou.

15

AV exoloqreuqwsi dia misqon thV aiscunhV autwn oi legonteV proV eme, euge, euge.

16

AV agallwntai kai aV eufrainwntai eiV se panteV oi zhtounteV se× oi agapwnteV thn swthrian sou aV legwsi diapantoV, Megalunqhtw o KurioV.

17

Egw de eimai ptwcoV kai penhV× all' o KurioV frontizei peri emou× h bohqeia mou kai o eleuqerwthV mou su eisai× Qee mou, mh bradunhV.

Psalms 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: