Modern Greek Bible

Psalms 38

Psalms

Return to Index

Chapter 39

1

[] <> Eipa, Qelw prosecei eiV taV odouV mou, dia na mh amartanw dia thV glwsshV mou× qelw fulattei to stoma mou me calinon, enw einai o asebhV emprosqen mou.

2

Estaqhn afwnoV kai siwphloV× esiwphsa kai apo tou na legw kalon× kai o ponoV mou anetaracqh.

3

Eqermanqh h kardia mou entoV mou× enw emeletwn, exhfqh en emoi pur× elalhsa dia thV glwsshV mou kai eipa,

4

Kame gnwston eiV eme, Kurie, to teloV mou kai ton ariqmon twn hmerwn mou, tiV einai, dia na gnwrisw poson eti qelw zhsei.

5

Idou, metron spiqamhV katesthsaV taV hmeraV mou, kai o kairoV thV zwhV mou einai wV ouden emprosqen sou× ep' alhqeiaV paV anqrwpoV, kaitoi stereoV, einai olwV mataiothV. Diayalma.

6

BebaiwV o anqrwpoV peripatei en fantasia× bebaiwV eiV mathn tarattetai× qhsaurizei, kai den exeurei tiV qelei sunaxei auta.

7

[] Kai twra, Kurie, ti perimenw; h elpiV mou einai epi se.

8

Apo paswn twn anomiwn mou lutrwson me× mh me kamhV oneidoV tou afronoV.

9

Egeina afwnoV× den hnoixa to stoma mou, epeidh su ekameV touto.

10

Apomakrunon ap' emou thn plhghn sou× apo thV palhV thV ceiroV sou egw apekamon.

11

Otan di' elegcwn paideuhV anqrwpon dia anomian, KatatrwgeiV wV skwlhx thn wraiothta autou× tw onti mataiothV paV anqrwpoV. Diayalma.

12

Eisakouson, Kurie, thV proseuchV mou kai doV akroasin eiV thn kraughn mou× mh parasiwphshV eiV ta dakrua mou. Dioti paroikoV eimai para soi kai parepidhmoV, kaqwV panteV oi patereV mou.

13

Pausai ap' emou, dia na analabw dunamin, prin apodhmhsw kai den uparcw pleon.

Psalms 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: