Modern Greek Bible

Psalms 37

Psalms

Return to Index

Chapter 38

1

[] <> Kurie, mh me elegxhV en tw qumw sou, mhde en th orgh sou paideushV me.

2

Dioti ta belh sou enephcqhsan eiV eme kai h ceir sou katapiezei me.

3

Den uparcei ugeia en th sarki mou ex aitiaV thV orghV sou. den einai eirhnh eiV ta osta mou ex aitiaV thV amartiaV mou.

4

Dioti ai anomiai mou uperebhsan thn kefalhn mou× wV fortion baru uperebarunan ep' eme.

5

Ebrwmhsan kai esaphsan ai plhgai mou ex aitiaV thV anohsiaV mou.

6

Etalaipwrhqhn, ekurtwqhn eiV akron× olhn thn hmeran peripatw skuqrwpoV.

7

Dioti ta entosqia mou gemousi flogwsewV, kai den uparcei ugeia en th sarki mou.

8

Hsqenhsa kai kaq' uperbolhn katekophn× brucwmai apo thV adhmoniaV thV kardiaV mou.

9

Kurie, enwpion sou einai pasa h epiqumia mou, kai o stenagmoV mou den kruptetai apo sou.

10

H kardia mou tarattetai, h dunamiV mou me egkataleipei× kai to fwV twn ofqalmwn mou, kai auto den einai met' emou.

11

Oi filoi mou kai oi plhsion mou stekousin apenanti thV plhghV mou, kai oi plhsiesteroi mou stekousin apo makroqen.

12

[] Kai oi zhtounteV thn yuchn mou sthnousin eiV eme pagidaV× kai oi ekzhtounteV to kakon mou lalousi ponhra, kai meletwsi dolouV olhn thn hmeran.

13

All' egw wV kwfoV den hkouon kai hmhn wV afwnoV, mh anoigwn to stoma autou.

14

Kai hmhn wV anqrwpoV mh akouwn kai mh ecwn antilogian en tw stomati autou.

15

Dioti epi se, Kurie, hlpisa× su qeleiV mou eisakousei, Kurie o QeoV mou.

16

Epeidh eipa, AV mh carwsin ep' eme× otan olisqhsh o pouV mou, autoi megalaucousi kat' emou.

17

Dioti eimai etoimoV na pesw, kai o ponoV mou einai pantote emprosqen mou.

18

Epeidh egw qelw anaggellei thn anomian mou, qelw lupeisqai dia thn amartian mou.

19

All' oi ecqroi mou zwsin, uperiscuousi× kai eplhqunqhsan oi misounteV me adikwV.

20

Kai oi antapodidonteV kakon anti kalou einai enantioi mou, epeidh kunhgw to kalon.

21

Mh me egkataliphV, Kurie× Qee mou, mh apomakrunqhV ap' emou.

22

Tacunon eiV bohqeian mou, Kurie, h swthria mou.

Psalms 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: