Modern Greek Bible

Psalms 36

Psalms

Return to Index

Chapter 37

1

[] <> Mh aganaktei dia touV ponhreuomenouV, mhde zhleue touV ergataV thV anomiaV.

2

Dioti wV cortoV tacewV qelousi koph, kai wV clwra botanh qelousi katamaranqh.

3

Elpize epi Kurion kai pratte to agaqon× katoikei thn ghn kai nemou thn alhqeian×

4

kai eufrainou en Kuriw, kai qelei soi dwsei ta zhthmata thV kardiaV sou.

5

AnaqeV eiV ton Kurion thn odon sou kai elpize ep' auton, kai autoV qelei energhsei×

6

kai qelei exaxei wV fwV thn dikaiosunhn sou kai thn krisin sou wV meshmbrian.

7

[] Anapauou epi ton Kurion kai prosmene auton× mh aganaktei dia ton kateuodoumenon en th odw autou, dia anqrwpon prattonta paranomiaV.

8

Pauson apo qumou kai afeV thn orghn× mhdolwV aganaktei wste na pratthV ponhra.

9

Dioti oi ponhreuomenoi qelousin exoloqreuqh× oi de prosmenonteV ton Kurion, outoi qelousi klhronomhsei thn ghn.

10

Dioti eti mikron kai o asebhV den qelei uparcei× kai qeleiV zhthsei ton topon autou, kai den qelei eureqh×

11

oi praeiV omwV qelousi klhronomhsei thn ghn× kai qelousi katatrufa en pollh eirhnh.

12

O asebhV mhcanatai kata tou dikaiou, kai trizei kat' autou touV odontaV autou.

13

O KurioV qelei gelasei ep' autw, epeidh blepei oti ercetai h hmera autou.

14

Oi asebeiV exespasan romfaian kai eneteinan to toxon autwn, dia na katabalwsi ton ptwcon kai ton penhta, dia na sfaxwsi touV peripatountaV en euquthti.

15

H romfaia autwn qelei embh eiV thn kardian autwn, kai ta toxa autwn qelousi suntrifqh.

16

Kallion to oligon tou dikaiou para o ploutoV pollwn asebwn.

17

Dioti oi bracioneV twn asebwn qelousi suntrifqh× touV de dikaiouV uposthrizei o KurioV.

18

Ginwskei o KurioV taV hmeraV twn amemptwn× kai h klhronomia autwn qelei eisqai eiV ton aiwna×

19

den qelousi kataiscunqh en kairw ponhrw× kai en hmeraiV peinhV qelousi cortasqh.

20

Oi de asebeiV qelousin exoloqreuqh× kai oi ecqroi tou Kuriou, wV to pacoV twn arniwn, qelousin analwqh× eiV kapnon qelousi dialuqh.

21

[] Daneizetai o asebhV kai den apodidei, o de dikaioV eleei kai didei.

22

Dioti oi euloghmenoi autou qelousi klhronomhsei thn ghn× oi de kathramenoi autou qelousin exoloqreuqh.

23

Otan upo Kuriou kateuqunwntai ta diabhmata tou anqrwpou, h odoV autou einai aresth eiV auton.

24

Ean pesh, den qelei suntrifqh× dioti o KurioV uposthrizei thn ceira autou.

25

NeoV hmhn kai hdh eghrasa, kai den eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zhtoun arton.

26

Olhn thn hmeran eleei kai daneizei, kai to sperma autou einai eiV eulogian.

27

Ekklinon apo tou kakou kai pratte to agaqon, kai qeleiV diamenei eiV ton aiwna.

28

Dioti o KurioV agapa krisin, kai den egkataleipei touV osiouV autou× eiV ton aiwna qelousi diafulacqh× to de sperma twn asebwn qelei exoloqreuqh.

29

Oi dikaioi qelousi klhronomhsei thn ghn, kai ep' authV qelousi katoikei eiV ton aiwna.

30

To stoma tou dikaiou meleta sofian, kai h glwssa autou lalei krisin.

31

O nomoV tou Qeou autou einai en th kardia autou× ta diabhmata autou den qelousin olisqhsei.

32

Kataskopeuei o amartwloV ton dikaion kai zhtei na qanatwsh auton.

33

O KurioV den qelei afhsei auton eiV taV ceiraV autou, oude qelei katadikasei auton otan krinh auton.

34

[] Prosmene ton Kurion kai fulatte thn odon autou, kai qelei se uywsei dia na klhronomhshV thn ghn× otan exoloqreuqwsin oi asebeiV, qeleiV idei.

35

Eidon ton asebh uperuyoumenon kai exhplwmenon wV thn clwran dafnhn×

36

all' hfanisqh× kai idou, den uphrce× kai ezhthsa auton, kai den eureqh.

37

Parathrei ton akakon kai blepe ton euqun, oti eiV ton eirhnikon anqrwpon qelei eisqai egkataleimma×

38

oi de parabatai qelousin olwV exoloqreuqh× twn asebwn to egkataleimma qelei apokoph.

39

Twn dikaiwn omwV h swthria einai para Kuriou× autoV einai h dunamiV autwn en kairw qliyewV.

40

Kai qelei bohqhsei autouV o KurioV, kai eleuqerwsei autouV× qelei eleuqerwsei autouV apo asebwn kai swsei autouV× dioti hlpisan ep' auton.

Psalms 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: