Modern Greek Bible

Psalms 35

Psalms

Return to Index

Chapter 36

1

[] <> Tou asebouV h paranomia legei en th kardia mou, den einai foboV Qeou emprosqen twn ofqalmwn autou.

2

Dioti apata eauton eiV touV ofqalmouV autou peri tou oti qelei eureqh h anomia autou dia na mishqh.

3

Ta logia tou stomatoV autou einai anomia kai doloV× den hqelhse na nohsh dia na pratth to agaqon.

4

Anomian dialogizetai epi thV klinhV autou× istatai en odw ouci kalh× to kakon den misei.

5

[] Kurie, ewV tou ouranou fqanei to eleoV sou, h alhqeia sou ewV twn nefelwn.

6

H dikaiosunh sou einai wV ta uyhla orh× ai kriseiV sou abussoV megalh× anqrwpouV kai kthnh swzeiV, Kurie.

7

Poson polutimon einai to eleoV sou, Qee. Dia touto oi uioi twn anqrwpwn elpizousin epi thn skian twn pterugwn sou.

8

Qelousi cortasqh apo tou pacouV tou oikou sou, kai apo tou ceimarrou thV trufhV sou qeleiV potisei autouV.

9

Dioti meta sou einai h phgh thV zwhV× en tw fwti sou qelomen idei fwV.

10

Ekteinon to eleoV sou proV touV gnwrizontaV se, kai thn dikaiosunhn sou proV touV euqeiV thn kardian.

11

AV mh elqh ep' eme pouV uperhfaniaV× kai ceir asebwn aV mh me saleush.

12

Ekei epeson oi ergatai thV anomiaV× katesprwcqhsan kai den qelousi dunhqh na anegerqwsi.

Psalms 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: