Modern Greek Bible

Psalms 34

Psalms

Return to Index

Chapter 35

1

[] <> Dikason, Kurie, touV dikazomenouV met' emou× polemhson touV polemountaV me.

2

Analabe oplon kai aspida kai anasthqi eiV bohqeian mou.

3

Kai draxon to doru kai sugkleison thn odon twn katadiwkontwn me× eipe eiV thn yuchn mou, Egw eimai h swthria sou.

4

AV aiscunqwsi kai aV entrapwsin oi zhtounteV thn yuchn mou× aV strafwsin eiV ta opisw kai aV aiscunqwsin oi bouleuomenoi to kakon mou.

5

AV hnai wV lepton acuron kata proswpon anemou, kai aggeloV Kuriou aV diwkh autouV.

6

AV hnai h odoV autwn skotoV kai olisqhma, kai aggeloV Kuriou aV katadiwkh autouV.

7

Dioti anaitiwV ekruyan di' eme thn pagida autwn en lakkw× anaitiwV eskayan auton dia thn yuchn mou.

8

AV elqh ep' auton oleqroV aprosdokhtoV× kai h pagiV autou, thn opoian ekruyen, aV sullabh auton× aV pesh eiV authn en oleqrw.

9

H de yuch mou qelei agallesqai eiV ton Kurion, qelei cairei eiV thn swthrian autou.

10

Panta ta osta mou qelousin eipei, Kurie, tiV omoioV sou, ostiV eleuqeroneiV ton ptwcon apo tou iscuroterou autou, kai ton ptwcon kai ton penhta apo tou diarpazontoV auton;

11

[] ShkwqenteV martureV adikoi, me hrwtwn peri pragmatwn, ta opoia egw den hxeuron×

12

Antapedwkan eiV eme kakon anti kalou× sterhsin eiV thn yuchn mou.

13

Egw de, ote autoi hsan en qliyei, eneduomhn sakkon× etapeinwsa en nhsteia thn yuchn mou× kai h proseuch mou epestrefen eiV ton kolpon mou.

14

Eferomhn wV proV filon, wV proV adelfon mou× ekupton skuqrwpazwn, wV o penqwn dia thn mhtera autou.

15

All' autoi ecarhsan dia thn sumforan mou kai sunhcqhsan× sunhcqhsan enantion mou oi camerpeiV, kai egw den hxeuron× me exescizon kai den epauon×

16

Meta upokritikwn cleuastwn en sumposioiV etrizon kat' emou touV odontaV autwn.

17

[] Kurie, pote qeleiV idei; eleuqerwson thn yuchn mou apo tou oleqrou autwn, thn memonwmenhn mou ek twn leontwn.

18

Egw qelw se umnei en megalh sunaxei× metaxu poluariqmou laou qelw se umnei.

19

AV mh carwsin ep' eme oi ecqreuomenoi me adikwV× oi misounteV me anaitiwV aV mh neuwsi me touV ofqalmouV.

20

Dioti den elaloun eirhnhn, alla emeletwn dolouV kata twn hsucazontwn epi thV ghV×

21

kai eplatunan kat' emou to stoma autwn, LegonteV, Euge, euge× eiden o ofqalmoV hmwn.

22

EideV, Kurie× mh siwphshV× Kurie, mh apomakrunqhV ap' emou.

23

Egerqhti kai exupnhson dia thn krisin mou, Qee mou kai Kurie mou, dia thn dikhn mou.

24

Krinon me, Kurie o QeoV mou, kata thn dikaiosunhn sou, kai aV mh carwsin ep' eme.

25

AV mh eipwsin en taiV kardiaiV autwn, Euge, yuch hmwn. mhde aV eipwsi, Katepiomen auton.

26

AV aiscunqwsi kai aV entrapwsin omou oi epicaironteV eiV to kakon mou× aV enduqwsin entrophn kai oneidoV oi megalaucounteV kat' emou.

27

AV eufranqwsi kai aV carwsin oi qelonteV thn dikaiosunhn mou× kai diapantoV aV legwsin, AV megalunqh o KurioV, ostiV qelei thn eirhnhn tou doulou autou.

28

Kai h glwssa mou qelei meleta thn dikaiosunhn sou kai ton epainon sou olhn thn hmeran.

Psalms 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: