Modern Greek Bible

Psalms 33

Psalms

Return to Index

Chapter 34

1

[] <> Qelw eulogei ton Kurion en panti kairw× h ainesiV autou qelei eisqai diapantoV en tw stomati mou.

2

EiV ton Kurion qelei kaucasqai h yuch mou× oi tapeinoi qelousin akousei, kai qelousi carh.

3

Megalunate ton Kurion met' emou, kai aV uywswmen omou to onoma autou.

4

Exezhthsa ton Kurion, kai ephkouse mou, kai ek pantwn twn fobwn mou me hleuqerwsen.

5

Apebleyan proV auton kai efwtisqhsan, kai ta proswpa autwn den kathscunqhsan.

6

OutoV o ptwcoV ekraxe, kai o KurioV eishkouse, kai ek paswn twn qliyewn autou eswsen auton.

7

AggeloV Kuriou stratopedeuei kuklw twn foboumenwn auton kai eleuqeronei autouV.

8

Geuqhte kai idete oti agaqoV o KurioV× makarioV o anqrwpoV o elpizwn ep' auton.

9

Fobhqhte ton Kurion, oi agioi autou× dioti den uparcei sterhsiV eiV touV foboumenouV auton.

10

Oi plousioi ptwceuousi kai peinwsin× all' oi ekzhtounteV ton Kurion den sterountai oudenoV agaqou.

11

[] Elqete, tekna, akousate mou× ton fobon tou Kuriou qelw saV didaxei.

12

TiV einai o anqrwpoV ostiV qelei zwhn, agapa hmeraV, dia na idh kalon;

13

Fulatte thn glwssan sou apo kakou, kai ta ceilh sou apo tou na lalwsi dolon×

14

Ekklinon apo tou kakou kai pratte to agaqon× zhtei eirhnhn kai kunhgei authn.

15

Oi ofqalmoi tou Kuriou einai epi touV dikaiouV, kai ta wta autou eiV thn kraughn autwn.

16

To proswpon tou Kuriou einai kata twn prattontwn kakon, dia na afanish apo thV ghV to mnhmosunon autwn.

17

Ekraxan oi dikaioi, kai o KurioV eishkouse, kai ek paswn twn qliyewn autwn eleuqerwsen autouV.

18

O KurioV einai plhsion twn suntetrimmenwn thn kardian, kai swzei touV tapeinouV to pneuma.

19

Pollai ai qliyeiV tou dikaiou, all' ek paswn toutwn qelei eleuqerwsei auton o KurioV.

20

AutoV fulattei panta ta osta autou× ouden ek toutwn qelei suntrifqh.

21

H kakia qelei qanatwsei ton amartwlon× kai oi misounteV ton dikaion qelousin apolesqh.

22

O KurioV lutronei thn yuchn twn doulwn autou, kai den qelousin apolesqh panteV oi elpizonteV ep' auton.

Psalms 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: