Modern Greek Bible

Psalms 32

Psalms

Return to Index

Chapter 33

1

[] Agallesqe, dikaioi, en Kuriw× eiV touV euqeiV armozei h ainesiV.

2

Umneite ton Kurion en kiqara× en yalthriw dekacordw yalmwdhsate eiV auton.

3

Yallete eiV auton asma neon× kalwV shmainete ta organa saV en alalagmw.

4

Dioti euquV einai o logoV tou Kuriou, kai panta ta erga autou meta alhqeiaV.

5

Agapa dikaiosunhn kai krisin× apo tou eleouV tou Kuriou einai plhrhV h gh.

6

Me ton logon tou Kuriou egeinan oi ouranoi, kai dia thV pnohV tou stomatoV autou pasa h stratia autwn.

7

Sunhgagen wV swron ta udata thV qalasshV× ebalen eiV apoqhkaV taV abussouV.

8

AV fobhqh ton Kurion pasa h gh× aV tromaxwsin ap' autou panteV oi katoikoi thV oikoumenhV.

9

Dioti autoV eipe, kai egeinen× autoV prosetaxe, kai esterewqh.

10

O KurioV mataionei thn boulhn twn eqnwn, anatrepei touV dialogismouV twn lawn.

11

H boulh tou Kuriou menei eiV ton aiwna× oi logismoi thV kardiaV autou eiV genean kai genean.

12

[] Makarion to eqnoV, tou opoiou o QeoV einai o KurioV. O laoV, ton opoion exelexe dia klhronomian autou.

13

O KurioV diekuyen ex ouranou× eide pantaV touV uiouV twn anqrwpwn.

14

Ek tou topou thV katoikhsewV autou qewrei pantaV touV katoikouV thV ghV.

15

Ex isou eplase taV kardiaV autwn× gnwrizei panta ta erga autwn.

16

Den swzetai basileuV dia plhqouV strateumatoV× o dunatoV den eleuqeroutai dia thV megalhV autou andreiaV.

17

MataioV o ippoV proV swthrian× kai dia thV pollhV autou dunamewV den qelei swsei.

18

Idou, o ofqalmoV tou Kuriou einai epi touV foboumenouV auton× epi touV elpizontaV epi to eleoV autou×

19

dia na eleuqerwsh ek qanatou thn yuchn autwn, kai en kairw peinhV na diafulaxh autouV eiV zwhn.

20

H yuch hmwn prosmenei ton Kurion× autoV einai bohqoV hmwn kai aspiV hmwn.

21

Dioti eiV auton qelei eufranqh h kardia hmwn, epeidh epi to onoma autou to agion hlpisamen.

22

Genoito, Kurie, to eleoV sou ef' hmaV, kaqwV hlpisamen epi se.

Psalms 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: