Modern Greek Bible

Psalms 31

Psalms

Return to Index

Chapter 32

1

[] <> MakarioV ekeinoV, tou opoiou sunecwrhqh h parabasiV, tou opoiou eskepasqh h amartia.

2

MakarioV o anqrwpoV, eiV ton opoion o KurioV den logariazei anomian kai eiV tou opoiou to pneuma den uparcei doloV.

3

Ote apesiwphsa, epalaiwqhsan ta osta mou ek tou ololugmou mou olhn thn hmeran.

4

Epeidh hmeran kai nukta ebarunqh h ceir sou ep' eme× h ugrothV mou meteblhqh eiV qerinhn xhrasian. Diayalma.

5

Thn amartian mou efanerwsa proV se, kai thn anomian mou den ekruya× eipa, EiV ton Kurion qelw exomologhqh taV parabaseiV mou× kai su sunecwrhsaV thn anomian thV amartiaV mou. Diayalma.

6

Dia touto paV osioV qelei proseucesqai proV se en kairw proshkonti× bebaiwV en kataklusmw pollwn udatwn tauta den qelousin eggizei eiV auton.

7

[] Su eisai h skeph mou× qeleiV me fulattei apo qliyewV× agalliasin lutrwsewV qeleiV me perikuklonei. Diayalma.

8

Egw qelw se sunetisei kai qelw se didaxei thn odon, eiV thn opoian prepei na peripathV× qelw se sumbouleuei× epi se qelei eisqai o ofqalmoV mou.

9

Mh ginesqe wV ippoV, wV hmionoV, eiV ta opoia den uparcei sunesiV× twn opoiwn to stoma prepei na krathtai en khmw kai calinw, allwV den hqelon plhsiazei eiV se.

10

Pollai ai mastigeV tou asebouV× ton de elpizonta epi Kurion eleoV qelei perikuklwsei.

11

Eufrainesqe eiV ton Kurion kai agallesqe, dikaioi× kai alalaxate, panteV oi euqeiV thn kardian.

Psalms 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: