Modern Greek Bible

Psalms 29

Psalms

Return to Index

Chapter 30

1

[] <> Qelw se megalunei, Kurie× dioti su me anuywsaV, kai den eufranaV touV ecqrouV mou ep' eme.

2

Kurie o QeoV mou, ebohsa proV se, kai me eqerapeusaV.

3

Kurie, anebibasaV ex adou thn yuchn mou× m' efulaxaV thn zwhn, dia na mh katabw eiV ton lakkon.

4

Yalmwdhsate eiV ton Kurion, oi osioi autou, kai umneite thn mnhmhn thV agiwsunhV autou.

5

Dioti h orgh autou diarkei mian monhn stigmhn× zwh omwV einai en th eumeneia autou× to esperaV dunatai na sugkatoikhsh klauqmoV, alla to prwi ercetai agalliasiV.

6

[] Egw de eipa en th eutucia mou, den qelw saleuqh eiV ton aiwna.

7

Kurie, dia thV eumeneiaV sou esterewsaV to oroV mou. ApekruyaV to proswpon sou, kai etaracqhn.

8

ProV se, Kurie, ekraxa× kai proV ton Kurion edehqhn.

9

TiV wfeleia en tw aimati mou, ean katabw eiV ton lakkon; mhpwV qelei se umnei o koniortoV; qelei anaggellei thn alhqeian sou;

10

Akouson, Kurie, kai elehson me× Kurie, genou bohqoV mou.

11

MetebaleV eiV eme ton qrhnon mou eiV caran× elusaV ton sakkon mou kai me periezwsaV eufrosunhn×

12

dia na yalmwdh eiV se h doxa mou kai na mh siwpa. Kurie o QeoV mou, eiV ton aiwna qelw se umnei.

Psalms 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: