Modern Greek Bible

Psalms 28

Psalms

Return to Index

Chapter 29

1

[] <> Apodote eiV ton Kurion, uioi twn dunatwn, apodote eiV ton Kurion doxan kai kratoV.

2

Apodote eiV ton Kurion thn doxan tou onomatoV autou× proskunhsate ton Kurion en tw megaloprepei agiasthriw autou.

3

H fwnh tou Kuriou einai epi twn udatwn× o QeoV thV doxhV bronta× o KurioV einai epi udatwn pollwn.

4

H fwnh tou Kuriou einai dunath× h fwnh tou Kuriou einai megaloprephV.

5

H fwnh tou Kuriou suntribei kedrouV× kai suntribei KurioV taV kedrouV tou Libanou×

6

Kai kamnei autaV na skirtwsin wV moscoV ton Libanon kai to Siriwn wV neoV monokerwV.

7

H fwnh tou Kuriou katadiairei taV flogaV tou puroV.

8

H fwnh tou Kuriou seiei thn erhmon× o KurioV seiei thn erhmon KadhV.

9

H fwnh tou Kuriou kamnei na koiloponwsin ai elafoi kai gumnonei ta dash× en de tw naw autou paV tiV khruttei thn doxan autou.

10

O KurioV kaqhtai epi ton kataklusmon× kai kaqhtai o KurioV BasileuV eiV ton aiwna.

11

O KurioV qelei dwsei dunamin eiV ton laon autou× o KurioV qelei euloghsei ton laon autou en eirhnh.

Psalms 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: