Modern Greek Bible

Psalms 27

Psalms

Return to Index

Chapter 28

1

[] <> ProV se qelw kraxei, Kurie× frourion mou, mh siwphshV proV eme× mhpote siwphshV proV eme, kai omoiwqw me touV katabainontaV eiV ton lakkon.

2

Akouson thV fwnhV twn dehsewn mou, otan krazw proV se, otan uyonw taV ceiraV mou proV ton naon ton agion sou.

3

Mh me surhV meta twn asebwn kai meta twn ergazomenwn anomian, oitineV lalounteV eirhnhn meta twn plhsion autwn, ecousi kakian en taiV kardiaiV autwn.

4

DoV eiV autouV kata ta erga autwn kai kata thn ponhrian twn epiceirhsewn autwn× kata ta erga twn ceirwn autwn doV eiV autouV× apodoV eiV autouV thn antamoibhn autwn.

5

Epeidh den prosecousin eiV taV praxeiV tou Kuriou kai eiV ta erga twn ceirwn autou, qelei katakrhmnisei autouV kai den qelei anoikodomhsei autouV.

6

[] EuloghtoV o KurioV, dioti hkouse thV fwnhV twn dehsewn mou.

7

O KurioV einai dunamiV mou kai aspiV mou× ep' auton hlpisen h kardia mou, kai ebohqhqhn× dia touto hgalliasen h kardia mou, kai me taV wdaV mou qelw umnei auton.

8

O KurioV einai dunamiV tou laou autou× autoV einai kai uperaspisiV thV swthriaV tou kecrismenou autou.

9

Swson ton laon sou kai euloghson thn klhronomian sou× kai poimaine autouV kai uywson autouV ewV aiwnoV.

Psalms 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: