Modern Greek Bible

Psalms 26

Psalms

Return to Index

Chapter 27

1

[] <> O KurioV einai fwV mou kai swthria mou× tina qelw fobhqh; o KurioV einai dunamiV thV zwhV mou× apo tinoV qelw deiliasei;

2

Ote eplhsiasan ep' eme oi ponhreuomenoi, dia na katafagwsi thn sarka mou, oi antidikoi kai oi ecqroi mou, autoi prosekrousan kai epeson.

3

Kai an paratacqh enantion mou strateuma, h kardia mou den qelei fobhqh× kai an polemoV shkwqh ep' eme, kai tote qelw elpizei.

4

En ezhthsa para tou Kuriou, touto qelw ekzhtei× to na katoikw en tw oikw tou Kuriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou, na qewrw to kalloV tou Kuriou kai na episkeptwmai ton naon autou.

5

Dioti en hmera sumforaV qelei me kruyei en th skhnh autou× Qelei me kruyei en tw apokrufw thV skhnhV autou× qelei me uywsei epi bracon×

6

kai hdh h kefalh mou qelei uywqh uperanw twn ecqrwn mou twn perikuklountwn me× kai qelw qusiasei en th skhnh autou qusiaV alalagmou× qelw umnei kai qelw yalmwdei eiV ton Kurion.

7

[] Akouson, Kurie, thV fwnhV mou, otan krazw× kai elehson me kai eisakouson mou.

8

Zhthsate to proswpon mou, eipe peri sou h kardia mou. To proswpon sou, Kurie, qelw zhthsei.

9

Mh kruyhV ap' emou to proswpon sou× mh aporriyhV en orgh ton doulon sou× su estaqhV bohqeia mou× mh me afhshV kai mh me egkataleiyhV, Qee thV swthriaV mou.

10

Kai an o pathr mou kai h mhthr mou me egkataleiywsin, o KurioV omwV qelei me prosdecqh.

11

Didaxon me, Kurie, thn odon sou kai odhghson me en odw euqeia eneken twn ecqrwn mou.

12

Mh me paradwshV eiV thn epiqumian twn ecqrwn mou× dioti hgerqhsan kat' emou martureV yeudeiV kai pneonteV adikian.

13

Ouai ean den episteuon na idw ta agaqa tou Kuriou en gh zwntwn.

14

Prosmene ton Kurion× andrizou, kai aV krataiwqh h kardia sou× kai prosmene ton Kurion.

Psalms 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: