Modern Greek Bible

Psalms 25

Psalms

Return to Index

Chapter 26

1

[] <> Krinon me, Kurie× dioti egw periepathsa en akakia mou× kai epi ton Kurion hlpisa, kai den qelw saleuqh.

2

Exetason me, Kurie, kai dokimason me× dokimason touV nefrouV mou kai thn kardian mou.

3

Dioti to eleoV sou einai emprosqen twn ofqalmwn mou× kai periepathsa en th alhqeia sou.

4

Den ekaqhsa meta anqrwpwn mataiwn× kai meta upokritwn den qelw upagei.

5

Emishsa thn sunaxin twn ponhreuomenwn, kai meta asebwn den qelw kaqhsei.

6

[] Qelw niyei en aqwothti taV ceiraV mou kai qelw perikuklwsei to qusiasthrion sou, Kurie×

7

dia na kamw na anthchsh fwnh ainesewV, kai dia na dihghqw panta ta qaumasia sou.

8

Kurie, hgaphsa thn katoikhsin tou oikou sou kai ton topon thV skhnhV thV doxhV sou.

9

Mh sumperilabhV meta amartwlwn thn yuchn mou kai meta andrwn aimatwn thn zwhn mou×

10

eiV twn opoiwn taV ceiraV einai anomia, kai h dexia autwn plhrhV dwrwn.

11

All' egw qelw peripatei en akakia mou× lutrwson me kai elehson me.

12

O pouV mou istatai en th euquthti× en ekklhsiaiV qelw eulogei ton Kurion.

Psalms 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: