Modern Greek Bible

Psalms 24

Psalms

Return to Index

Chapter 25

1

[] <> ProV se, Kurie, uywsa thn yuchn mou.

2

Qee mou, epi se hlpisa× aV mh kataiscunqw, aV mh carwsin ep' eme oi ecqroi mou.

3

BebaiwV panteV oi prosmenonteV se den qelousi kataiscunqh× aV kataiscunqwsin oi mwroi parabatai.

4

Deixon moi, Kurie, taV odouV sou× didaxon me ta bhmata sou.

5

Odhghson me en th alhqeia sou kai didaxon me× dioti su eisai o QeoV thV swthriaV mou× se prosmenw olhn thn hmeran.

6

Mnhsqhti, Kurie, touV oiktirmouV sou kai ta eleh sou, dioti einai ap' aiwnoV.

7

TaV amartiaV thV neothtoV mou kai taV parabaseiV mou mh mnhsqhV× kata to eleoV sou mnhsqhti mou su, Kurie, eneken thV agaqothtoV sou.

8

[] AgaqoV kai euquV o KurioV× dia touto qelei didaxei touV amartwlouV thn odon.

9

Qelei odhghsei touV praouV en krisei kai qelei didaxei touV praouV thn odon autou.

10

Pasai ai odoi tou Kuriou einai eleoV kai alhqeia eiV touV fulattontaV thn diaqhkhn autou kai ta marturia autou.

11

Eneken tou onomatoV sou, Kurie, sugcwrhson thn anomian mou, dioti einai megalh.

12

TiV einai o anqrwpoV o foboumenoV ton Kurion; auton qelei didaxei thn odon, thn opoian prepei na eklexh×

13

H yuch autou qelei katoikei en agaqoiV, kai to sperma autou qelei klhronomhsei thn ghn.

14

To aporrhton tou Kuriou einai meta twn foboumenwn auton kai thn diaqhkhn autou qelei fanerwsei eiV autouV.

15

[] Oi ofqalmoi mou einai diapantoV proV ton Kurion, dioti autoV qelei exagagei ek pagidoV touV podaV mou.

16

Epibleyon ep' eme kai elehson me, dioti memonwmenoV kai teqlimmenoV eimai.

17

Ai qliyeiV thV kardiaV mou huxhsan× exagage me ek twn stenocwriwn mou.

18

Ide thn qliyin mou kai ton mocqon mou, kai afeV pasaV taV amartiaV mou.

19

Ide touV ecqrouV mou, dioti eplhqunqhsan kai misoV adikon me emishsan.

20

Fulaxon thn yuchn mou kai swson me× aV mh kataiscunqw, dioti epi se hlpisa.

21

Akakia kai euquthV aV me perifulattwsi, dioti se prosemeina.

22

Lutrwson, Qee, ton Israhl ek paswn twn qliyewn autou.

Psalms 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: