Modern Greek Bible

Psalms 23

Psalms

Return to Index

Chapter 24

1

[] <> Tou Kuriou einai h gh kai to plhrwma authV× h oikoumenh kai oi katoikounteV en auth.

2

Dioti autoV eqemeliwsen authn epi twn qalasswn, kai esterewsen authn epi twn potamwn.

3

[] TiV qelei anabh eiV to oroV tou Kuriou; kai tiV qelei staqh en tw topw tw agiw autou;

4

O aqwoV taV ceiraV kai o kaqaroV thn kardian× ostiV den edwken eiV mataiothta thn yuchn autou kai den wmose meta doliothtoV.

5

OutoV qelei labei eulogian para Kuriou kai dikaiosunhn para tou Qeou thV swthriaV autou.

6

Auth einai h genea twn ekzhtountwn auton, twn zhtountwn to proswpon sou, Qee tou Iakwb. Diayalma.

7

[] Shkwsate, pulai, taV kefalaV saV, kai uywqhte, qurai aiwnioi, kai qelei eiselqei o BasileuV thV doxhV.

8

TiV outoV o BasileuV thV doxhV; o KurioV o krataioV kai dunatoV, o KurioV o dunatoV en polemw.

9

Shkwsate, pulai, taV kefalaV saV, kai uywqhte, qurai aiwnioi, kai qelei eiselqei o BasileuV thV doxhV.

10

TiV einai outoV o BasileuV thV doxhV; o KurioV twn dunamewn× autoV einai o BasileuV thV doxhV. Diayalma.

Psalms 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: