Modern Greek Bible

Psalms 22

Psalms

Return to Index

Chapter 23

1

[] <> O KurioV einai o poimhn mou× den qelw sterhqh oudenoV.

2

EiV boskaV cloeraV me anepausen× eiV udata anapausewV me wdhghsen.

3

Hnwrqwse thn yuchn mou× me wdhghse dia tribwn dikaiosunhV eneken tou onomatoV autou.

4

Kai en koiladi skiaV qanatou ean peripathsw, den qelw fobhqh kakon× dioti su eisai met' emou× h rabdoV sou kai h bakthria sou, autai me parhgorousin.

5

HtoimasaV emprosqen mou trapezan apenanti twn ecqrwn mou× hleiyaV en elaiw thn kefalhn mou× to pothrion mou uperceilizei.

6

BebaiwV cariV kai eleoV qelousi me akolouqei pasaV taV hmeraV thV zwhV mou× kai qelw katoikei en tw oikw tou Kuriou eiV makrothta hmerwn.

Psalms 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: