Modern Greek Bible

Psalms 21

Psalms

Return to Index

Chapter 22

1

[] <> Qee mou, Qee mou, dia ti me egkatelipeV; dia ti istasai makran apo thV swthriaV mou kai apo twn logwn twn stenagmwn mou;

2

Qee mou, krazw thn hmeran, kai den apokrinesai× kai thn nukta, kai den siwpw.

3

Su de o AgioV katoikeiV metaxu twn epainwn tou Israhl.

4

Epi se hlpisan oi patereV hmwn× hlpisan, kai hleuqerwsaV autouV.

5

ProV se ekraxan kai eswqhsan× epi se hlpisan kai den kathscunqhsan.

6

Egw de eimai skwlhx kai ouci anqrwpoV× oneidoV anqrwpwn kai exouqenhma tou laou.

7

Me emukthrisan panteV oi bleponteV me× anoigousi ta ceilh, kinousi thn kefalhn, legonteV,

8

Hlpisen epi ton Kurion× aV eleuqerwsh auton× aV swsh auton, epeidh qelei auton.

9

Alla su eisai o ekspasaV me ek thV koiliaV× h elpiV mou apo twn mastwn thV mhtroV mou.

10

Epi se errifqhn ek mhtraV× ek koiliaV thV mhtroV mou su eisai o QeoV mou.

11

[] Mh apomakrunqhV ap' emou× dioti h qliyiV einai plhsion× dioti oudeiV o bohqwn.

12

Tauroi polloi me periekuklwsan× tauroi dunatoi ek Basan me periestoicisan.

13

Hnoixan ep' eme to stoma autwn, wV lewn arpazwn kai brucomenoV.

14

Execuqhn wV udwr, kai exhrqrwqhsan panta ta osta mou× h kardia mou egeinen wV khrion, katathketai en mesw twn entosqiwn mou.

15

H dunamiV mou exhranqh wV ostrakon, kai h glwssa mou ekollhqh eiV ton larugga mou× kai su me katebibasaV eiV to cwma tou qanatou.

16

Dioti kuneV me periekuklwsan× sunaxiV ponhreuomenwn me periekleisen× etruphsan taV ceiraV mou kai touV podaV mou×

17

Dunamai na ariqmhsw panta ta osta mou× outoi me enatenizousi kai me parathrousi.

18

Diemerisqhsan ta imatia mou eiV eautouV× kai epi ton imatismon mou ebalon klhron.

19

Alla su, Kurie, mh apomakrunqhV× su, h dunamiV mou, speuson eiV bohqeian mou.

20

Eleuqerwson apo romfaiaV thn yuchn mou thn memonwmenhn mou apo dunamewV kunoV.

21

Swson me ek stomatoV leontoV kai eisakouson mou, eleuqeronwn me apo keratwn monokerwtwn.

22

[] Qelw dihgeisqai to onoma sou proV touV adelfouV mou× en mesw sunaxewV qelw se epainei.

23

Oi foboumenoi ton Kurion, aineite auton× apan to sperma Iakwb, doxasate auton× kai fobhqhte auton, apan to sperma Israhl.

24

Dioti den exouqenwse kai den apestrafh thn qliyin tou teqlimmenou, kai den ekruye to proswpon autou ap' autou× kai ote ebohse proV auton, eishkousen.

25

Apo sou qelei arcizei h ainesiV mou en ekklhsia megalh× qelw apodwsei taV eucaV mou enwpion twn foboumenwn auton.

26

Oi teqlimmenoi qelousi fagei kai qelousi cortasqh× qelousin ainesei ton Kurion oi ekzhtounteV auton× h kardia saV qelei zh eiV ton aiwna.

27

Qelousin enqumhqh kai epistrafh proV ton Kurion panta ta perata thV ghV× kai qelousi proskunhsei enwpion sou pasai ai fulai twn eqnwn.

28

Dioti tou Kuriou einai h basileia, kai autoV exousiazei ta eqnh.

29

Qelousi fagei kai qelousi proskunhsei panteV oi paceiV thV ghV× enwpion autou qelousi klinei panteV oi katabainonteV eiV to cwma× kai oudeiV thn zwhn autou qelei dunhqh na fulaxh.

30

Oi metagenesteroi qelousi douleusei auton× qelousin anagrafh eiV ton Kurion wV genea autou.

31

Qelousin elqei kai anaggeilei thn dikaiosunhn autou, proV laon, ostiV mellei na gennhqh× dioti autoV ekame touto.

Psalms 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: