Modern Greek Bible

Psalms 20

Psalms

Return to Index

Chapter 21

1

[] <> Kurie, en th dunamei sou qelei eufrainesqai o basileuV× kai poson qelei uperagallesqai en th swthria sou.

2

Thn epiqumian thV kardiaV autou edwkaV eiV auton, kai thV aithsewV twn ceilewn autou den esterhsaV auton. Diayalma.

3

Dioti proefqasaV auton en eulogiaiV agaqothtoV× eqesaV epi thn kefalhn autou stefanon ek kaqarou crusiou.

4

Zwhn se ezhthse, kai edwkaV eiV auton makrothta hmerwn eiV aiwna aiwnoV.

5

Megalh h doxa autou dia thV swthriaV sou× timhn kai megaloprepeian eqesaV ep' auton.

6

Dioti eqesaV auton eulogian eiV ton aiwna× upereufranaV auton dia tou proswpou sou.

7

[] Dioti o basileuV elpizei epi ton Kurion, kai dia tou eleouV tou Uyistou den qelei saleuqh.

8

H ceir sou qelei eurei pantaV touV ecqrouV sou× h dexia sou qelei eurei touV misountaV se.

9

QeleiV kamei autouV wV kaminon puroV en tw kairw thV orghV sou× o KurioV qelei katapiei autouV en tw qumw autou× kai pur qelei katafagei autouV.

10

QeleiV afanisei apo thV ghV ton karpon autwn, kai to sperma autwn apo twn uiwn twn anqrwpwn.

11

Dioti emhcaneuqhsan kaka enantion sou× dielogisqhsan boulhn, alla den iscusan.

12

Dia touto qeleiV kamei autouV na treywsi ta nwta, otan epi taV cordaV sou etoimashV ta belh sou kata tou proswpou autwn.

13

Uywqhti, Kurie, en th dunamei sou× qelomen umnei kai yalmwdei thn dunamin sou.

Psalms 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: