Modern Greek Bible

Psalms 18

Psalms

Return to Index

Chapter 19

1

[] <> Oi ouranoi dihgountai thn doxan tou Qeou, kai to sterewma anaggellei to ergon twn ceirwn autou.

2

H hmera proV thn hmeran lalei logon, kai h nux proV thn nukta anaggellei gnwsin.

3

Den einai lalia oude logoV, twn opoiwn h fwnh den akouetai.

4

EiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai ewV twn peratwn thV oikoumenhV oi logoi autwn. En autoiV eqese skhnhn dia ton hlion×

5

kai outoV exercetai wV numfioV ek tou qalamou autou× agalletai wV o andreioV eiV to na trexh to stadion×

6

ap' akrou tou ouranou einai h exodoV autou× kai to katanthma autou ewV akrou autou× kai den kruptetai ouden apo thV qermothtoV autou.

7

[] O nomoV tou Kuriou einai amwmoV, epistrefwn yuchn× h marturia tou Kuriou pisth, sofizousa ton aploun×

8

ta diatagmata tou Kuriou euqea, eufrainonta kardian× h entolh tou Kuriou lampra, fwtizousa ofqalmouV×

9

o foboV tou Kuriou kaqaroV, diamenwn eiV ton aiwna× ai kriseiV tou Kuriou alhqinai, dikaiai en tautw×

10

pleon epiqumhtai para to crusion, malista para plhqoV kaqarou crusiou, kai glukuterai uper to meli kai touV stalagmouV thV khrhqraV.

11

O douloV sou malista nouqeteitai di' autwn× eiV thn thrhsin autwn h antamoibh einai megalh.

12

TiV sunaisqanetai ta eautou amarthmata; kaqarison me apo twn krufiwn amarthmatwn.

13

Kai eti profulaxon ton doulon sou apo uperhfaniwn× aV mh me kurieuswsi× tote qelw eisqai teleioV, kai qelw kaqarisqh apo megalhV paranomiaV.

14

AV hnai euaresta ta logia tou stomatoV mou kai h meleth thV kardiaV mou enwpion sou, Kurie, frourion mou kai lutrwta mou.

Psalms 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: