Modern Greek Bible

Psalms 17

Psalms

Return to Index

Chapter 18

1

[] <> Qelw se agapa, Kurie, h iscuV mou.

2

O KurioV einai petra mou kai frourion mou kai eleuqerwthV mou× QeoV mou, bracoV mou× ep' auton qelw elpizei× h aspiV mou kai to keraV thV swthriaV mou× uyhloV purgoV mou.

3

Qelw epikalesqh ton axiumnhton Kurion, kai ek twn ecqrwn mou qelw swqh.

4

Ponoi qanatou me periekuklwsan, kai ceimarroi anomiaV me katetromaxan×

5

Ponoi tou adou me periekuklwsan, pagideV qanatou me efqasan.

6

En th stenocwria mou epekalesqhn ton Kurion, kai proV ton Qeon mou ebohsa. Hkousen ek tou naou autou thV fwnhV mou, kai h kraugh mou hlqen enwpion autou eiV ta wta autou.

7

Tote esaleuqh kai entromoV egeinen h gh, kai ta qemelia twn orewn etaracqhsan kai esaleuqhsan, dioti wrgisqh.

8

KapnoV anebainen ek twn mukthrwn autou, kai pur katatrwgon ek tou stomatoV autou× anqrakeV anhfqhsan ap' autou.

9

Kai ekline touV ouranouV kai katebh, kai gnofoV upo touV podaV autou.

10

Kai epebh epi ceroubeim kai epetasqh× kai epetaxen epi pterugwn anemwn.

11

Eqese to skotoV apokrufon topon autou× h skhnh autou, perix autou hsan udata skoteina, nefh pukna twn aerwn.

12

Ek thV lamyewV thV emprosqen autou dihlqon ta nefh autou, calaza kai anqrakeV puroV.

13

Kai ebronthsen en ouranoiV o KurioV, kai o UyistoV edwke thn fwnhn autou× calaza kai anqrakeV puroV.

14

Kai apesteile ta belh autou kai eskorpisen autouV× kai astrapaV eplhqune kai sunetaraxen autouV.

15

Kai efanhsan ta baqh twn udatwn kai anekalufqhsan ta qemelia thV oikoumenhV, apo thV epitimhsewV sou, Kurie, apo tou fushmatoV thV pnohV twn mukthrwn sou.

16

Exapesteilen ex uyouV× elabe me× eilkuse me ex udatwn pollwn.

17

Hleuqerwse me ek tou dunatou ecqrou mou, kai ek twn misountwn me, dioti hsan dunatwteroi mou.

18

Proefqasan me en th hmera thV qliyewV mou× all' o KurioV estaqh to antisthrigma mou×

19

kai exhgage me eiV eurucwrian× hleuqerwse me dioti hudokhsen eiV eme.

20

[] Anthmeiye me o KurioV kata thn dikaiosunhn mou× kata thn kaqarothta twn ceirwn mou antapedwken eiV eme.

21

Dioti efulaxa taV odouV tou Kuriou, kai den hsebhsa ekklinaV apo tou Qeou mou.

22

Dioti pasai ai kriseiV autou hsan emprosqen mou, kai ta diatagmata autou den apemakruna ap' emou×

23

kai estaqhn amemptoV proV auton, kai efulacqhn apo thV anomiaV mou.

24

Kai antapedwken eiV eme o KurioV kata thn dikaiosunhn mou, kata thn kaqarothta twn ceirwn mou emprosqen twn ofqalmwn autou.

25

Meta osiou osioV qeleiV eisqai× meta androV teleiou teleioV qeleiV eisqai×

26

meta kaqarou, kaqaroV qeleiV eisqai× kai meta diestrammenou diestrammenwV qeleiV ferqh.

27

Dioti su qeleiV swsei laon teqlimmenon× ofqalmouV de uperhfanwn qeleiV tapeinwsei.

28

Dioti su qeleiV fwtisei ton lucnon mou× KurioV o QeoV mou qelei fwtisei to skotoV mou.

29

[] Dioti dia sou qelw diaspasei strateuma, kai dia tou Qeou mou qelw uperphdhsei teicoV.

30

Tou Qeou, h odoV autou einai amwmoV× o logoV tou Kuriou einai dedokimasmenoV× einai aspiV pantwn twn elpizontwn ep' auton.

31

Dioti tiV QeoV plhn tou Kuriou; kai tiV frourion plhn tou Qeou hmwn;

32

O QeoV einai o perizwnnuwn me dunamin, kai kaqistwn amwmon thn odon mou.

33

Kamnei touV podaV mou wV twn elafwn kai me sthnei epi touV uyhlouV topouV mou.

34

Didaskei taV ceiraV mou eiV polemon, kai ekame toxon calkoun touV bracionaV mou.

35

Kai edwkaV eiV eme thn aspida thV swthriaV sou× kai h dexia sou me upesthrixe kai h agaqothV sou me emegalunen.

36

EplatunaV ta bhmata mou upokatw mou, kai oi podeV mou den eklonisqhsan.

37

Katediwxa touV ecqrouV mou kai efqasa autouV× kai den epestreya ewsou sunetelesa autouV.

38

Sunetriya autouV kai den hdunhqhsan na anegerqwsin× epeson upo touV podaV mou.

39

Kai periezwsaV me dunamin eiV polemon× sunekamyaV upokatw mou touV epanistamenouV ep' eme.

40

Kai ekameV touV ecqrouV mou na treywsin eiV eme ta nwta, kai exwloqreusa touV misountaV me.

41

Ebohsan, kai oudeiV o swzwn× proV ton Kurion, kai den eishkousen autwn.

42

Kai kateleptuna autouV wV konin kata proswpon anemou× apetinaxa autouV wV ton phlon twn odwn.

43

HleuqerwsaV me ek twn antilogiwn tou laou× katesthsaV me kefalhn eqnwn× laoV, ton opoion den egnwrisa, edouleusen eiV eme.

44

MoliV hkousan, kai uphkousan eiV eme× xenoi upetacqhsan eiV eme.

45

Xenoi pareluqhsan kai katetromaxan ek twn apokrufwn topwn autwn.

46

Zh KurioV, kai euloghmenon to frourion mou× kai aV uywqh o QeoV thV swthriaV mou×

47

o QeoV o ekdikwn me kai upotasswn laouV upokatw mou×

48

ostiV me eleuqeronei ek twn ecqrwn mou. Nai, me uyoneiV uperanw twn epanistamenwn ep' eme× hleuqerwsaV me apo androV adikou.

49

Dia touto qelw se umnei, Kurie, metaxu twn eqnwn, kai eiV to onoma sou qelw yallei.

50

AutoV megalunei taV swthriaV tou basilewV autou, kai kamnei eleoV eiV ton kecrismenon autou, eiV ton Dabid kai eiV to sperma autou ewV aiwnoV.

Psalms 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: