Modern Greek Bible

Psalms 16

Psalms

Return to Index

Chapter 17

1

[] <> Akouson, Kurie, to dikaion× prosexon eiV thn dehsin mou× akroasqhti thn proseuchn mou, thn ginomenhn ouci me ceilh dolia.

2

AV exelqh h krisiV mou para tou proswpou sou× oi ofqalmoi sou aV idwsi thn euquthta.

3

HreunhsaV thn kardian mou× epeskefqhV authn en kairw nuktoV× edokimasaV me kai den hureV ouden en emoi× o stocasmoV mou den einai diaforoV twn logwn mou.

4

WV proV ta erga twn anqrwpwn, egw dia twn logwn twn ceilewn sou efulacqhn apo twn odwn twn paranomwn.

5

Sthrixon ta diabhmata mou en taiV odoiV sou, dia na mh saleuqwsin oi podeV mou.

6

Egw se epekalesqhn, Qee, dioti qeleiV mou eisakousei× Klinon eiV eme to wtion sou, akouson touV logouV mou.

7

Qaumastwson ta eleh sou, su o swzwn touV elpizontaV epi se ek twn epanistamenwn kata thV dexiaV sou.

8

[] Fulaxon me wV korhn ofqalmou× kruyon me upo thn skian twn pterugwn sou

9

ap' emprosqen twn asebwn twn talaipwrountwn me× oi ecqroi thV yuchV mou me periekuklwsan.

10

Uperepacunan× to stoma autwn lalei uperhfana.

11

Twra periekuklwsan ta diabhmata hmwn× proshlwsan touV ofqalmouV autwn dia na krhmniswsin hmaV kata ghV×

12

WV lewn epiqumwn na katasparaxh× kai wV skumnoV, kaqhmenoV en apokrufoiV.

13

Anasthqi, Kurie× profqason auton, uposkelison auton× eleuqerwson thn yuchn mou apo tou asebouV, ostiV einai h romfaia sou×

14

Apo anqrwpwn, Kurie, thV ceiroV sou× apo anqrwpwn tou kosmou, oitineV lambanousi thn merida autwn en tauth th zwh, kai twn opoiwn thn koilian gemizeiV apo twn qhsaurwn sou× ecortasan touV uiouV, kai afinousi ta upoloipa autwn eiV touV eggonouV autwn.

15

Egw de en dikaiosunh qelw idei to proswpon sou× qelw cortasqh apo thV qewriaV sou, otan exegerqw.

Psalms 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: