Modern Greek Bible

Psalms 15

Psalms

Return to Index

Chapter 16

1

[] <> Fulaxon me, Qee, dioti epi se hlpisa.

2

Su yuch mou, eipaV proV ton Kurion, su eisai o KurioV mou× h agaqothV mou den ekteinetai eiV se×

3

All' eiV touV agiouV touV ontaV en th gh kai eiV touV exairetouV, eiV touV opoiouV einai olh mou h eucaristhsiV.

4

Oi ponoi twn trecontwn katopin allwn qewn qelousi pollaplasiasqh× egw den qelw prosferei taV ex aimatoV spondaV autwn, oude qelw labei eiV ta ceilh mou ta onomata autwn.

5

O KurioV einai h meriV thV klhronomiaV mou kai tou pothriou mou× su diafulatteiV ton klhron mou.

6

Ai merideV mou epeson eiV topouV terpnouV× elabon wraiotathn klhronomian.

7

Qelw eulogei ton Kurion ton nouqethsanta me× eti kai en kairw nuktoV me didaskousin oi nefroi mou.

8

[] Enwpion mou eicon ton Kurion diapantoV× dioti einai ek dexiwn mou, dia na mh saleuqw.

9

Dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasen h glwssa mou× eti de kai h sarx mou qelei anapauqh ep' elpidi.

10

Dioti den qeleiV egkataleiyei thn yuchn mou en tw adh, oude qeleiV afhsei ton Osion sou na idh diafqoran.

11

EfanerwsaV eiV eme thn odon thV zwhV× cortasmoV eufrosunhV einai to proswpon sou× terpnothteV einai diapantoV en th dexia sou.

Psalms 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: