Modern Greek Bible

Psalms 14

Psalms

Return to Index

Chapter 15

1

[] <> Kurie, tiV qelei katoikhsei en th skhnh sou; tiV qelei katoikhsei en tw orei tw agiw sou;

2

O peripatwn en akeraiothti kai ergazomenoV dikaiosunhn, kai lalwn alhqeian en th kardia autou×

3

O mh katalalwn dia thV glwsshV autou, mhde prattwn kakon eiV ton filon autou, mhde decomenoV oneidismon kata tou plhsion autou.

4

EiV touV ofqalmouV autou katafroneitai o acreioV× tima de touV foboumenouV ton Kurion× omnuei eiV ton plhsion autou kai den aqetei×

5

den didei to argurion autou epi tokw, oude lambanei dwra kata tou aqwou. O prattwn tauta den qelei saleuqh eiV ton aiwna.

Psalms 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: