Modern Greek Bible

Psalms 12

Psalms

Return to Index

Chapter 13

1

[] <> EwV pote, Kurie, qeleiV me lhsmonei diapantoV; ewV pote qeleiV kruptei to proswpon sou ap' emou;

2

EwV pote qelw ecei boulaV en th yuch mou, odunaV kaq' hmeran en th kardia mou× ewV pote qelei uyonesqai o ecqroV mou ep' eme;

3

Epibleyon× eisakouson mou, Kurie o QeoV mou× fwtison touV ofqalmouV mou, mhpote upnwsw ton upnon tou qanatou×

4

Mhpote eiph o ecqroV mou, Uperiscusa kat' autou, kai oi qlibonteV me agalliasqwsin, ean saleuqw.

5

All' egw hlpisa epi to eleoV sou× h kardia mou qelei agallesqai eiV thn swthrian sou.

6

Qelw yallei eiV ton Kurion, dioti me anthmeiye.

Psalms 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: