Modern Greek Bible

Psalms 11

Psalms

Return to Index

Chapter 12

1

[] <> Swson, Kurie× dioti exelipen osioV, dioti ecaqhsan oi filalhqeiV metaxu twn uiwn twn anqrwpwn.

2

EkastoV lalei mataiothta proV ton plhsion autou× me ceilh dolia lalousin apo diplhV kardiaV.

3

AV exoloqreush o KurioV panta ta ceilh ta dolia, thn glwssan thn megalorrhmona.

4

Dioti eipon, Qelomen uperiscusei dia thV glwsshV hmwn× ta ceilh hmwn einai hmetera× tiV qelei eisqai kurioV ef' hmaV;

5

Dia thn talaipwrian twn ptwcwn, dia ton stenagmon twn penhtwn, twra qelw egerqh, legei o KurioV× qelw qesei en asfaleia ekeinon, kata tou opoiou fusa o asebhV.

6

Ta logia tou Kuriou einai logia kaqara× argurion dedokimasmenon en phlinw cwneuthriw, kekaqarismenon eptaplasiwV.

7

Su, Kurie, qeleiV fulaxei autouV× qeleiV diathrhsei autouV apo thV geneaV tauthV eiV ton aiwna.

8

Oi asebeiV peripatousi kuklw, otan oi acreioi uywqwsi metaxu twn uiwn twn anqrwpwn.

Psalms 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: