Modern Greek Bible

Psalms 10

Psalms

Return to Index

Chapter 11

1

[] <> Epi ton Kurion pepoiqa× pwV legete eiV thn yuchn mou, Feuge eiV to oroV saV, wV pthnon;

2

Dioti, idou, oi asebeiV eneteinan toxon× htoimasan ta belh autwn epi thn cordhn, dia na toxeuswsin en skotei touV euqeiV thn kardian.

3

Ean ta qemelia katastrafwsin, o dikaioV ti dunatai na kamh;

4

[] O KurioV einai en tw naw tw agiw autou× o KurioV en tw ouranw ecei ton qronon autou× oi ofqalmoi autou blepousi, ta blefara autou exetazousi, touV uiouV twn anqrwpwn.

5

O KurioV exetazei ton dikaion× ton de asebh kai ton agapwnta thn adikian misei h yuch autou.

6

Qelei brexei epi touV asebeiV pagidaV× pur kai qeion kai anemozalh einai h meriV tou pothriou autwn.

7

Dioti dikaioV wn o KurioV, agapa dikaiosunhn× to proswpon autou blepei euquthta.

Psalms 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: