Modern Greek Bible

Psalms 9

Psalms

Return to Index

Chapter 10

1

[] Dia ti, Kurie, istasai makroqen; kruptesai en kairw qliyewV;

2

En th uperhfania tou asebouV katakaietai o ptwcoV× aV piasqwsin en taiV panourgiaiV, taV opoiaV dialogizontai.

3

Dioti o asebhV kaucatai eiV taV epiqumiaV thV yuchV autou, kai o pleonekthV makarizei eauton× katafronei ton Kurion.

4

O asebhV dia thn alazoneian tou proswpou autou den qelei ekzhthsei ton Kurion× panteV oi dialogismoi autou einai oti den uparcei QeoV.

5

Ai odoi autou molunontai en panti kairw× ai kriseiV sou einai polu uyhla apo proswpou autou× fusa enantion pantwn twn ecqrwn autou.

6

Eipen en th kardia autou, den qelw saleuqh apo geneaV eiV genean× dioti den qelw pesei eiV dustucian.

7

To stoma autou gemei kataraV kai apathV kai dolou× upo thn glwssan autou einai kakia kai anomia.

8

Kaqhtai en enedra twn proauliwn, en apokrufoiV, dia na foneush ton aqwon× oi ofqalmoi autou paramoneuousi ton penhta.

9

Enedreuei en apokrufw, wV lewn en tw sphlaiw autou× enedreuei dia na arpash ton ptwcon× arpazei ton ptwcon, otan surh auton en th pagidi autou.

10

Kuptei, camhlonei, dia na peswsin oi ptwcoi eiV touV onucaV autou.

11

Eipen en th kardia autou, elhsmonhsen o QeoV× ekruye to proswpon autou× den qelei idei pote.

12

[] Anasthqi, Kurie× Qee, uywson thn ceira sou× mh lhsmonhshV touV teqlimmenouV.

13

Dia ti parwxunen o asebhV ton Qeon; eipen en th kardia autou, Den qeleiV exetasei.

14

EideV× dioti su parathreiV thn adikian kai thn ubrin, dia na antapodwshV me thn ceira sou× eiV se afieronetai o ptwcoV× eiV ton orfanon su eisai o bohqoV.

15

Suntriyon ton braciona tou asebouV kai ponhrou× exereunhson thn asebeian autou, ewsou mh eurhV authn pleon.

16

O KurioV einai basileuV eiV ton aiwna tou aiwnoV× ta eqnh qelousin exaleifqh ek thV ghV autou.

17

Kurie, eishkousaV thn epiqumian twn penhtwn× qeleiV sthrixei thn kardian autwn, qeleiV kamei prosektikon to wtion sou×

18

dia na krinhV ton orfanon kai ton tetapeinwmenon, wste o anqrwpoV o ghinoV na mh katadunasteuh pleon.

Psalms 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: