Modern Greek Bible

Psalms 8

Psalms

Return to Index

Chapter 9

1

[] <> Qelw se doxologhsei, Kurie, en olh kardia mou× qelw dihghqh panta ta qaumasia sou.

2

Qelw eufranqh kai carh en soi× qelw yalmwdhsei eiV to onoma sou, Uyiste.

3

Otan strafwsin oi ecqroi mou eiV ta opisw, peswsi kai afanisqwsin ap' emprosqen sou.

4

Dioti su ekameV thn krisin mou kai thn dikhn mou× ekaqhsaV epi qronou krinwn en dikaiosunh×

5

EpetimhsaV ta eqnh× exwloqreusaV ton asebh× to onoma autwn exhleiyaV eiV ton aiwna tou aiwnoV×

6

Ecqre, ai erhmwseiV exelipon diapantoV× kai kathdafisaV poleiV× to mnhmosunon autwn ecaqh met' autwn.

7

All' o KurioV diamenei eiV ton aiwna× htoimase ton qronon autou dia krisin.

8

Kai autoV qelei krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh× qelei krinei touV laouV en euquthti.

9

Kai o KurioV qelei eisqai katafugion eiV ton penhta, katafugion en kairw qliyewV.

10

Kai qelousin elpisei epi se oi gnwrizonteV to onoma sou× dioti den egkatelipeV touV ekzhtountaV se, Kurie.

11

[] Yalmwdeite eiV ton Kurion, ton katoikounta en Siwn× anaggeilate metaxu twn lawn ta katorqwmata autou×

12

dioti otan kamnh ekzhthsin aimatwn, enqumeitai autouV× den lhsmonei thn kraughn twn talaipwroumenwn.

13

Elehson me, Kurie× ide thn qliyin mou thn ek twn ecqrwn mou, su o uyonwn me ek twn pulwn tou qanatou,

14

dia na dihghqw pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV Siwn× egw qelw agalliasqai dia thn swthrian sou.

15

Ta eqnh katebuqisqhsan eiV ton lakkon, ton opoion ekamon× en th pagidi, thn opoian ekruyan, epiasqh o pouV autwn.

16

O KurioV gnwrizetai dia thn krisin, thn opoian kamnei× o asebhV pagideuetai en tw ergw twn ceirwn autou× Igaiwn× Diayalma.

17

Oi asebeiV qelousin epistrafh eiV ton adhn× panta ta eqnh ta lhsmonounta ton Qeon.

18

Dioti den qelei lhsmonhqh diapantoV o ptwcoV× h prosdokia twn penhtwn den qelei apolesqh diapantoV.

19

Anasthqi, Kurie× aV mh uperiscuh anqrwpoV× aV kriqwsi ta eqnh enwpion sou.

20

Katasthson, Kurie, nomoqethn ep' autouV× aV gnwriswsi ta eqnh, oti einai anqrwpoi. Diayalma.

Psalms 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: