Modern Greek Bible

Psalms 7

Psalms

Return to Index

Chapter 8

1

[] <> Kurie o KurioV hmwn, poson einai qaumaston to onoma sou en pash th gh× ostiV eqesaV thn doxan sou uperanw twn ouranwn.

2

Ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn htoimasaV ainesin eneka twn ecqrwn sou, dia na katarghshV ton ecqron kai ton ekdikhthn.

3

[] Otan qewrw touV ouranouV sou, to ergon twn daktulwn sou, thn selhnhn kai touV asteraV, ta opoia su eqemeliwsaV,

4

Ti einai o anqrwpoV, wste na enqumhsai auton; h o uioV tou anqrwpou, wste na episkepthsai auton;

5

Su de ekameV auton oligon ti katwteron twn aggelwn, kai me doxan kai timhn estefanwsaV auton.

6

KatesthsaV auton kurion epi ta erga twn ceirwn sou× panta upetaxaV upokatw twn podwn autou×

7

panta ta probata kai touV boaV, eti de kai ta zwa tou agrou×

8

ta peteina tou ouranou, kai touV icquaV thV qalasshV, panta ta diaporeuomena taV odouV twn qalasswn.

9

Kurie o KurioV hmwn, poson einai qaumaston to onoma sou en pash th gh.

Psalms 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: