Modern Greek Bible

Psalms 6

Psalms

Return to Index

Chapter 7

1

[] <> Kurie o QeoV mou, epi se elpizw× swson me ek pantwn twn diwkontwn me kai eleuqerwson me×

2

mhpote o ecqroV arpash wV lewn en yuchn mou kai diasparaxh, cwriV na uparxh eleuqerwthV.

3

Kurie o QeoV mou, ean egw epraxa touto, ean eiV taV ceiraV mou hnai anomia×

4

ean antapedwka kakon eiV ton eirhneuonta met' emou, h kateqliya ton anaitiwV diwkonta me×

5

aV katadiwxh o ecqroV thn yuchn mou kai aV fqash authn× kai aV katapathsh eiV ghn thn zwhn mou, kai aV katabalh thn doxan mou eiV to cwma. Diayalma.

6

Anasthqi, Kurie, en th orgh sou× uywqhti eneka thV lusshV twn ecqrwn mou× kai egerqhti di' eme eiV thn krisin thn opoian prosetaxaV.

7

Kai h sunaxiV twn lawn qelei se kuklwsei× kai su epistreyon, na kaqhshV uperanwqen authV eiV uyoV.

8

O KurioV qelei krinei touV laouV. Krinon me, Kurie, kata thn dikaiosunhn mou, kai kata thn akeraiothta mou, thn en emoi.

9

AV teleiwsh pleon h kakia twn asebwn× kai sterewson ton dikaion, su o QeoV o dikaioV, o exetazwn kardiaV kai nefrouV.

10

[] H aspiV mou einai en tw Qew, ostiV swzei touV euqeiV thn kardian.

11

O QeoV einai krithV dikaioV kai QeoV orgizomenoV kaq' ekasthn hmeran.

12

Ean o asebhV den epistrafh, qelei akonisei thn romfaian autou× eneteine to toxon autou kai htoimasen auto×

13

kai di' auton htoimasen organa qanatou× proshrmose ta belh autou enantion twn diwktwn.

14

Idou, o asebhV koiloponei anomian× sunelabe de ponhrian kai egennhse yeudoV×

15

Eskaye lakkon kai ebaqunen auton× plhn autoV qelei pesei eiV ton boqron, ton opoion ekamen.

16

H ponhria autou qelei epistreyei kata thV kefalhV autou, kai h katadunasteia autou qelei katabh epi thn korufhn autou.

17

Egw qelw epainei ton Kurion kata thn dikaiosunhn autou, kai qelw yalmwdei eiV to onoma Kuriou tou Uyistou.

Psalms 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: