Modern Greek Bible

Psalms 4

Psalms

Return to Index

Chapter 5

1

[] <> Akroasqhti, Kurie, touV logouV mou× nohson ton stenagmon mou.

2

Prosexon eiV thn fwnhn thV kraughV mou, Basileu mou kai Qee mou× Dioti eiV se qelw proseuchqh.

3

Kurie, to prwi qeleiV akousei thn fwnhn mou× to prwi qelw parastaqh eiV se kai qelw prosdoka.

4

Dioti den eisai su QeoV qelwn thn asebeian× o ponhreuomenoV den qelei katoikei plhsion sou.

5

Oude qelousi staqh oi afroneV emprosqen twn ofqalmwn sou× miseiV pantaV touV ergataV thV anomiaV.

6

QeleiV exoloqreusei touV lalountaV to yeudoV× o KurioV bdeluttetai ton anqrwpon ton aimoboron kai ton dolion.

7

[] All' egw dia tou plhqouV tou eleouV sou qelw eiselqei eiV ton oikon sou× qelw proskunhsei proV ton naon thV agiothtoV sou meta fobou sou.

8

Kurie, odhghson me en th dikaiosunh sou, eneka twn ecqrwn mou× kateuqunon thn odon sou emprosqen mou.

9

Dioti den einai en tw stomati autwn alhqeia× h kardia autwn einai ponhria× tafoV anewgmenoV o larugx autwn× dia thV glwsshV autwn kolakeuousi.

10

Katadikason autouV, Qee× aV apotucwsi twn diabouliwn autwn× exwson autouV dia to plhqoV twn parabasewn autwn, dioti apestathsan enantion sou.

11

AV eufrainwntai de panteV oi elpizonteV epi se× aV cairwsi diapantoV, dioti su periskepazeiV autouV× aV kaucwntai omoiwV epi se oi agapwnteV to onoma sou.

12

Dioti su, Kurie, qeleiV euloghsei ton dikaion× qeleiV periskepasei auton me eumeneian, wV me aspida.

Psalms 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: