Modern Greek Bible

Psalms 3

Psalms

Return to Index

Chapter 4

1

[] <> Otan epikalwmai, eisakoue mou Qee thV dikaiosunhV mou× en stenocwria me eplatunaV× elehson me kai eisakouson thV proseuchV mou.

2

Uioi anqrwpwn, ewV pote metatrepete thn doxan mou eiV kataiscunhn, agapate mataiothta kai zhteite yeudoV; Diayalma.

3

Alla maqete oti exelexen o KurioV ton osion autou× o KurioV qelei akousei, otan krazw proV auton.

4

Orgizesqe kai mh amartanete× laleite en taiV kardiaiV umwn epi thV klinhV umwn kai hsucazete. Diayalma.

5

Qusiasate qusiaV dikaiosunhV kai elpisate epi ton Kurion.

6

[] Polloi legousi, TiV qelei deixei eiV hmaV to agaqon; Uywson ef' hmaV to fwV tou proswpou sou, Kurie.

7

EdwkaV megalhteran eufrosunhn eiV thn kardian mou, par' oshn apolambanousin autoi, otan plhqunhtai o sitoV autwn kai o oinoV autwn.

8

En eirhnh qelw kai plagiasei kai koimhqh× dioti su monoV, Kurie, me katoikizeiV en asfaleia.

Psalms 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: