Modern Greek Bible

Psalms 2

Psalms

Return to Index

Chapter 3

1

[] <> Kurie, poson eplhqunqhsan oi ecqroi mou polloi epanistantai ep' eme×

2

polloi legousi peri thV yuchV mou, den einai di' auton swthria en tw Qew× Diayalma.

3

Alla su, Kurie, eisai h aspiV mou, h doxa mou kai o uyonwn thn kefalhn mou.

4

[] Ekraxa me thn fwnhn mou proV ton Kurion, kai eishkouse mou ek tou orouV tou agiou autou. Diayalma.

5

Egw eplagiasa kai ekoimhqhn× exhgerqhn× dioti o KurioV me uposthrizei.

6

Den qelw fobhqh apo muriadwn laou twn antiparatassomenwn kat' emou kuklw.

7

Anasthqi, Kurie× swson me, Qee mou× dioti su epataxaV pantaV touV ecqrouV mou kata thV siagonoV× sunetriyaV touV odontaV twn asebwn.

8

Tou Kuriou einai h swthria× epi ton laon sou einai h eulogia sou. Diayalma.

Psalms 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: