Modern Greek Bible

Psalms 1

Psalms

Return to Index

Chapter 2

1

[] Dia ti efruaxan ta eqnh kai oi laoi emelethsan mataia;

2

Parestaqhsan oi basileiV thV ghV, kai oi arconteV sunhcqhsan omou, kata tou Kuriou, kai kata tou cristou autou, legonteV,

3

AV diaspaswmen touV desmouV autwn, kai aV aporriywmen af' hmwn taV aluseiV autwn.

4

O kaqhmenoV en ouranoiV qelei gelasei× o KurioV qelei ekmukthrisei autouV.

5

Tote qelei lalhsei proV autouV en th orgh autou, kai en tw qumw autou qelei suntaraxei autouV.

6

All' egw, qelei eipei, ecrisa ton Basilea mou epi Siwn, to oroV to agion mou.

7

[] Egw qelw anaggeilei to prostagma× o KurioV eipe proV eme, UioV mou eisai su× egw shmeron se egennhsa×

8

Zhthson par' emou, kai qelw soi dwsei ta eqnh klhronomian sou, kai idiokthsian sou ta perata thV ghV×

9

qeleiV poimanei autouV en rabdw sidhra× wV skeuoV keramewV qeleiV suntriyei autouV.

10

[] Twra loipon, basileiV, sunetisqhte× didacqhte, kritai thV ghV.

11

Douleuete ton Kurion en fobw kai agallesqe en tromw.

12

Fileite ton Uion, mhpote orgisqh, kai apolesqhte ek thV odou, otan exafqh tacewV o qumoV autou. Makarioi panteV oi pepoiqoteV ep' auton.

Psalms 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: